به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن یزدانی، عطا غفاری گیلانده، احمد آفتاب، (1394). تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری کلان منطقه آذربایجان، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 4(14)، 99-116. magiran.com/p1469902
Mohammad Hasan Yazdani, Ata Ghafari Gilande, Ahmad Aftab, (2015). Investigating Spatial Distribution of Population in Urban System of Huge Area, Azerbaijan, Journal of Geography and Environmental Studies, 4(14), 99-116. magiran.com/p1469902
محمدحسن یزدانی، عطا غفاری گیلانده، احمد آفتاب، تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری کلان منطقه آذربایجان. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 1394؛ 4(14): 99-116. magiran.com/p1469902
Mohammad Hasan Yazdani, Ata Ghafari Gilande, Ahmad Aftab, Investigating Spatial Distribution of Population in Urban System of Huge Area, Azerbaijan, Journal of Geography and Environmental Studies, 2015; 4(14): 99-116. magiran.com/p1469902
محمدحسن یزدانی، عطا غفاری گیلانده، احمد آفتاب، "تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری کلان منطقه آذربایجان"، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 4، شماره 14 (1394): 99-116. magiran.com/p1469902
Mohammad Hasan Yazdani, Ata Ghafari Gilande, Ahmad Aftab, "Investigating Spatial Distribution of Population in Urban System of Huge Area, Azerbaijan", Journal of Geography and Environmental Studies 4, no.14 (2015): 99-116. magiran.com/p1469902
محمدحسن یزدانی، عطا غفاری گیلانده، احمد آفتاب، (1394). 'تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری کلان منطقه آذربایجان'، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 4(14)، صص.99-116. magiran.com/p1469902
Mohammad Hasan Yazdani, Ata Ghafari Gilande, Ahmad Aftab, (2015). 'Investigating Spatial Distribution of Population in Urban System of Huge Area, Azerbaijan', Journal of Geography and Environmental Studies, 4(14), pp.99-116. magiran.com/p1469902
محمدحسن یزدانی؛ عطا غفاری گیلانده؛ احمد آفتاب. "تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری کلان منطقه آذربایجان". فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 4 ،14 ، 1394، 99-116. magiran.com/p1469902
Mohammad Hasan Yazdani; Ata Ghafari Gilande; Ahmad Aftab. "Investigating Spatial Distribution of Population in Urban System of Huge Area, Azerbaijan", Journal of Geography and Environmental Studies, 4, 14, 2015, 99-116. magiran.com/p1469902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال