به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن احدنژاد روشتی، شهریور روستایی، محمد جواد کاملی فر، (1394). ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 24(95)، 37-50. magiran.com/p1470069
Mohsen Ahad Nejad Roshti, Shahrivar Roustaei, Mohammad Javad Kameli Far, (2015). The assessment of urban road network vulnerability on earthquake against with crisis management approach; Case study: region1/Tabriz, , 24(95), 37-50. magiran.com/p1470069
محسن احدنژاد روشتی، شهریور روستایی، محمد جواد کاملی فر، ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 1394؛ 24(95): 37-50. magiran.com/p1470069
Mohsen Ahad Nejad Roshti, Shahrivar Roustaei, Mohammad Javad Kameli Far, The assessment of urban road network vulnerability on earthquake against with crisis management approach; Case study: region1/Tabriz, , 2015; 24(95): 37-50. magiran.com/p1470069
محسن احدنژاد روشتی، شهریور روستایی، محمد جواد کاملی فر، "ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز"، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 24، شماره 95 (1394): 37-50. magiran.com/p1470069
Mohsen Ahad Nejad Roshti, Shahrivar Roustaei, Mohammad Javad Kameli Far, "The assessment of urban road network vulnerability on earthquake against with crisis management approach; Case study: region1/Tabriz", 24, no.95 (2015): 37-50. magiran.com/p1470069
محسن احدنژاد روشتی، شهریور روستایی، محمد جواد کاملی فر، (1394). 'ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز'، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 24(95)، صص.37-50. magiran.com/p1470069
Mohsen Ahad Nejad Roshti, Shahrivar Roustaei, Mohammad Javad Kameli Far, (2015). 'The assessment of urban road network vulnerability on earthquake against with crisis management approach; Case study: region1/Tabriz', , 24(95), pp.37-50. magiran.com/p1470069
محسن احدنژاد روشتی؛ شهریور روستایی؛ محمد جواد کاملی فر. "ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز". فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 24 ،95 ، 1394، 37-50. magiran.com/p1470069
Mohsen Ahad Nejad Roshti; Shahrivar Roustaei; Mohammad Javad Kameli Far. "The assessment of urban road network vulnerability on earthquake against with crisis management approach; Case study: region1/Tabriz", , 24, 95, 2015, 37-50. magiran.com/p1470069
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال