ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه رستم آبادی، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، امیر رضا زراتی، (1394). شبیه سازی جریان و رسوب در پیچ و آبگیری از پیچ، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 15(2)، 77-88. magiran.com/p1471902
Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri, Amir Reza Zarrati, (2015). Simulation of flow and sediment in bend and lateral intake of bend, Quranic Knowledge Research, 15(2), 77-88. magiran.com/p1471902
معصومه رستم آبادی، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، امیر رضا زراتی، شبیه سازی جریان و رسوب در پیچ و آبگیری از پیچ. فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 1394؛ 15(2): 77-88. magiran.com/p1471902
Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri, Amir Reza Zarrati, Simulation of flow and sediment in bend and lateral intake of bend, Quranic Knowledge Research, 2015; 15(2): 77-88. magiran.com/p1471902
معصومه رستم آبادی، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، امیر رضا زراتی، "شبیه سازی جریان و رسوب در پیچ و آبگیری از پیچ"، فصلنامه مهندسی عمران مدرس 15، شماره 2 (1394): 77-88. magiran.com/p1471902
Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri, Amir Reza Zarrati, "Simulation of flow and sediment in bend and lateral intake of bend", Quranic Knowledge Research 15, no.2 (2015): 77-88. magiran.com/p1471902
معصومه رستم آبادی، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، امیر رضا زراتی، (1394). 'شبیه سازی جریان و رسوب در پیچ و آبگیری از پیچ'، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 15(2)، صص.77-88. magiran.com/p1471902
Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri, Amir Reza Zarrati, (2015). 'Simulation of flow and sediment in bend and lateral intake of bend', Quranic Knowledge Research, 15(2), pp.77-88. magiran.com/p1471902
معصومه رستم آبادی؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ امیر رضا زراتی. "شبیه سازی جریان و رسوب در پیچ و آبگیری از پیچ". فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 15 ،2 ، 1394، 77-88. magiran.com/p1471902
Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri; Amir Reza Zarrati. "Simulation of flow and sediment in bend and lateral intake of bend", Quranic Knowledge Research, 15, 2, 2015, 77-88. magiran.com/p1471902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال