ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرمحسن عرفان، محمدعلی فلاح علی آباد، (1394). تبیین نقش گفتمان انتظار در مهندسی فرهنگ مقاومت، فصلنامه انتظار موعود، 14(47)، 7. magiran.com/p1472118
Amir Mohsen Erfān, Muhammad Ali Fallāh ābād, (2015). Explication of the Role of Discourse of Waiting in Engineering the Culture of Resistance, Awaiting the Promised, 14(47), 7. magiran.com/p1472118
امیرمحسن عرفان، محمدعلی فلاح علی آباد، تبیین نقش گفتمان انتظار در مهندسی فرهنگ مقاومت. فصلنامه انتظار موعود، 1394؛ 14(47): 7. magiran.com/p1472118
Amir Mohsen Erfān, Muhammad Ali Fallāh ābād, Explication of the Role of Discourse of Waiting in Engineering the Culture of Resistance, Awaiting the Promised, 2015; 14(47): 7. magiran.com/p1472118
امیرمحسن عرفان، محمدعلی فلاح علی آباد، "تبیین نقش گفتمان انتظار در مهندسی فرهنگ مقاومت"، فصلنامه انتظار موعود 14، شماره 47 (1394): 7. magiran.com/p1472118
Amir Mohsen Erfān, Muhammad Ali Fallāh ābād, "Explication of the Role of Discourse of Waiting in Engineering the Culture of Resistance", Awaiting the Promised 14, no.47 (2015): 7. magiran.com/p1472118
امیرمحسن عرفان، محمدعلی فلاح علی آباد، (1394). 'تبیین نقش گفتمان انتظار در مهندسی فرهنگ مقاومت'، فصلنامه انتظار موعود، 14(47)، صص.7. magiran.com/p1472118
Amir Mohsen Erfān, Muhammad Ali Fallāh ābād, (2015). 'Explication of the Role of Discourse of Waiting in Engineering the Culture of Resistance', Awaiting the Promised, 14(47), pp.7. magiran.com/p1472118
امیرمحسن عرفان؛ محمدعلی فلاح علی آباد. "تبیین نقش گفتمان انتظار در مهندسی فرهنگ مقاومت". فصلنامه انتظار موعود، 14 ،47 ، 1394، 7. magiran.com/p1472118
Amir Mohsen Erfān; Muhammad Ali Fallāh ābād. "Explication of the Role of Discourse of Waiting in Engineering the Culture of Resistance", Awaiting the Promised, 14, 47, 2015, 7. magiran.com/p1472118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال