ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا ثنایی ، فاطمه الحانی، میترا ذوالفقاری، (1394). بررسی تاثیر آموزش با رویکرد مشارکتی بر خودکارآمدی و خودباوری مراقبین خانوادگی بیماران تحت بای پس عروق کرونر، فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی، 4(3)، 21-28. magiran.com/p1472147
Neda Sanaie , Fatemeh Alhani, Mitra Zolfaghari, (2015). The Effect of Education with the partnership approach on the self-efficacy and self-esteem of family caregivers of patients undergoing Coronary Artery Bypass Graft (CABG), Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing, 4(3), 21-28. magiran.com/p1472147
ندا ثنایی ، فاطمه الحانی، میترا ذوالفقاری، بررسی تاثیر آموزش با رویکرد مشارکتی بر خودکارآمدی و خودباوری مراقبین خانوادگی بیماران تحت بای پس عروق کرونر. فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی، 1394؛ 4(3): 21-28. magiran.com/p1472147
Neda Sanaie , Fatemeh Alhani, Mitra Zolfaghari, The Effect of Education with the partnership approach on the self-efficacy and self-esteem of family caregivers of patients undergoing Coronary Artery Bypass Graft (CABG), Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing, 2015; 4(3): 21-28. magiran.com/p1472147
ندا ثنایی ، فاطمه الحانی، میترا ذوالفقاری، "بررسی تاثیر آموزش با رویکرد مشارکتی بر خودکارآمدی و خودباوری مراقبین خانوادگی بیماران تحت بای پس عروق کرونر"، فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی 4، شماره 3 (1394): 21-28. magiran.com/p1472147
Neda Sanaie , Fatemeh Alhani, Mitra Zolfaghari, "The Effect of Education with the partnership approach on the self-efficacy and self-esteem of family caregivers of patients undergoing Coronary Artery Bypass Graft (CABG)", Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing 4, no.3 (2015): 21-28. magiran.com/p1472147
ندا ثنایی ، فاطمه الحانی، میترا ذوالفقاری، (1394). 'بررسی تاثیر آموزش با رویکرد مشارکتی بر خودکارآمدی و خودباوری مراقبین خانوادگی بیماران تحت بای پس عروق کرونر'، فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی، 4(3)، صص.21-28. magiran.com/p1472147
Neda Sanaie , Fatemeh Alhani, Mitra Zolfaghari, (2015). 'The Effect of Education with the partnership approach on the self-efficacy and self-esteem of family caregivers of patients undergoing Coronary Artery Bypass Graft (CABG)', Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing, 4(3), pp.21-28. magiran.com/p1472147
ندا ثنایی ؛ فاطمه الحانی؛ میترا ذوالفقاری. "بررسی تاثیر آموزش با رویکرد مشارکتی بر خودکارآمدی و خودباوری مراقبین خانوادگی بیماران تحت بای پس عروق کرونر". فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی، 4 ،3 ، 1394، 21-28. magiran.com/p1472147
Neda Sanaie ; Fatemeh Alhani; Mitra Zolfaghari. "The Effect of Education with the partnership approach on the self-efficacy and self-esteem of family caregivers of patients undergoing Coronary Artery Bypass Graft (CABG)", Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing, 4, 3, 2015, 21-28. magiran.com/p1472147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال