ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز واقف مهربانی، لیلا واقف مهربانی، شراره نوروزی، سمیه زیادی، عزیز همایونی راد ، (1394). اثر پروبیوتیک ها بر پیش گیری و درمان اختلالات مربوط به سندرم متابولیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(9)، 74-84. magiran.com/p1472332
Elnaz Vaghef Mehrabani, Leila Vaghef Mehrabani, Sharareh Norouzi, Somayyeh Ziyadi, Aziz Homayouni Rad, (2015). The Effect of Probiotics on Prevention and Treatment of Metabolic Syndrome-Associated Disorders, Journal of Arak University of Medical Sciences, 18(9), 74-84. magiran.com/p1472332
الناز واقف مهربانی، لیلا واقف مهربانی، شراره نوروزی، سمیه زیادی، عزیز همایونی راد ، اثر پروبیوتیک ها بر پیش گیری و درمان اختلالات مربوط به سندرم متابولیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1394؛ 18(9): 74-84. magiran.com/p1472332
Elnaz Vaghef Mehrabani, Leila Vaghef Mehrabani, Sharareh Norouzi, Somayyeh Ziyadi, Aziz Homayouni Rad, The Effect of Probiotics on Prevention and Treatment of Metabolic Syndrome-Associated Disorders, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2015; 18(9): 74-84. magiran.com/p1472332
الناز واقف مهربانی، لیلا واقف مهربانی، شراره نوروزی، سمیه زیادی، عزیز همایونی راد ، "اثر پروبیوتیک ها بر پیش گیری و درمان اختلالات مربوط به سندرم متابولیک"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 18، شماره 9 (1394): 74-84. magiran.com/p1472332
Elnaz Vaghef Mehrabani, Leila Vaghef Mehrabani, Sharareh Norouzi, Somayyeh Ziyadi, Aziz Homayouni Rad, "The Effect of Probiotics on Prevention and Treatment of Metabolic Syndrome-Associated Disorders", Journal of Arak University of Medical Sciences 18, no.9 (2015): 74-84. magiran.com/p1472332
الناز واقف مهربانی، لیلا واقف مهربانی، شراره نوروزی، سمیه زیادی، عزیز همایونی راد ، (1394). 'اثر پروبیوتیک ها بر پیش گیری و درمان اختلالات مربوط به سندرم متابولیک'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(9)، صص.74-84. magiran.com/p1472332
Elnaz Vaghef Mehrabani, Leila Vaghef Mehrabani, Sharareh Norouzi, Somayyeh Ziyadi, Aziz Homayouni Rad, (2015). 'The Effect of Probiotics on Prevention and Treatment of Metabolic Syndrome-Associated Disorders', Journal of Arak University of Medical Sciences, 18(9), pp.74-84. magiran.com/p1472332
الناز واقف مهربانی؛ لیلا واقف مهربانی؛ شراره نوروزی؛ سمیه زیادی؛ عزیز همایونی راد . "اثر پروبیوتیک ها بر پیش گیری و درمان اختلالات مربوط به سندرم متابولیک". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18 ،9 ، 1394، 74-84. magiran.com/p1472332
Elnaz Vaghef Mehrabani; Leila Vaghef Mehrabani; Sharareh Norouzi; Somayyeh Ziyadi; Aziz Homayouni Rad. "The Effect of Probiotics on Prevention and Treatment of Metabolic Syndrome-Associated Disorders", Journal of Arak University of Medical Sciences, 18, 9, 2015, 74-84. magiran.com/p1472332
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال