ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملوک ترابی، حمیدرضا پوراسلامی، الله یار سجادی، مرضیه کریمی افشار، مهرناز کریمی افشار، (1394). ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 6-3 ساله شهرستان های بافت و رابر در سال 1391، فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 1(2)، 145-153. magiran.com/p1474774
Molouk Torabi, Hamid Reza Poureslami, Allahyar Sajadi, Marzieh Karimi Afshar, Mehrnaz Karimi Afshar, (2015). Evaluation of Type and Frequency of Snacks Consumption in 3-6-Year-Old Children in Rabor and Baft Cities (2011), Journal of Health Based Research, 1(2), 145-153. magiran.com/p1474774
ملوک ترابی، حمیدرضا پوراسلامی، الله یار سجادی، مرضیه کریمی افشار، مهرناز کریمی افشار، ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 6-3 ساله شهرستان های بافت و رابر در سال 1391. فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 1394؛ 1(2): 145-153. magiran.com/p1474774
Molouk Torabi, Hamid Reza Poureslami, Allahyar Sajadi, Marzieh Karimi Afshar, Mehrnaz Karimi Afshar, Evaluation of Type and Frequency of Snacks Consumption in 3-6-Year-Old Children in Rabor and Baft Cities (2011), Journal of Health Based Research, 2015; 1(2): 145-153. magiran.com/p1474774
ملوک ترابی، حمیدرضا پوراسلامی، الله یار سجادی، مرضیه کریمی افشار، مهرناز کریمی افشار، "ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 6-3 ساله شهرستان های بافت و رابر در سال 1391"، فصلنامه پژوهش های سلامت محور 1، شماره 2 (1394): 145-153. magiran.com/p1474774
Molouk Torabi, Hamid Reza Poureslami, Allahyar Sajadi, Marzieh Karimi Afshar, Mehrnaz Karimi Afshar, "Evaluation of Type and Frequency of Snacks Consumption in 3-6-Year-Old Children in Rabor and Baft Cities (2011)", Journal of Health Based Research 1, no.2 (2015): 145-153. magiran.com/p1474774
ملوک ترابی، حمیدرضا پوراسلامی، الله یار سجادی، مرضیه کریمی افشار، مهرناز کریمی افشار، (1394). 'ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 6-3 ساله شهرستان های بافت و رابر در سال 1391'، فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 1(2)، صص.145-153. magiran.com/p1474774
Molouk Torabi, Hamid Reza Poureslami, Allahyar Sajadi, Marzieh Karimi Afshar, Mehrnaz Karimi Afshar, (2015). 'Evaluation of Type and Frequency of Snacks Consumption in 3-6-Year-Old Children in Rabor and Baft Cities (2011)', Journal of Health Based Research, 1(2), pp.145-153. magiran.com/p1474774
ملوک ترابی؛ حمیدرضا پوراسلامی؛ الله یار سجادی؛ مرضیه کریمی افشار؛ مهرناز کریمی افشار. "ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 6-3 ساله شهرستان های بافت و رابر در سال 1391". فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 1 ،2 ، 1394، 145-153. magiran.com/p1474774
Molouk Torabi; Hamid Reza Poureslami; Allahyar Sajadi; Marzieh Karimi Afshar; Mehrnaz Karimi Afshar. "Evaluation of Type and Frequency of Snacks Consumption in 3-6-Year-Old Children in Rabor and Baft Cities (2011)", Journal of Health Based Research, 1, 2, 2015, 145-153. magiran.com/p1474774
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال