ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم آل طه، حاج محمد قلی پور، (1394). اثر میزان آزاد سازی غلاف تنون و حفظ عشاهای بین عضلانی بر نتیجه عمل جراحی در مبتلایان به استرابیسم های افقی، مجله چشم پزشکی بینا، 21(1)، 10. magiran.com/p1477312
Aletaha M., Gholipoor Hm, (2015). Effect of Limited Tenon and Intermuscular Membranes Dissection on the Outcome of Horizontal Strabismus Surgery, Journal of Ophthalmology Bina, 21(1), 10. magiran.com/p1477312
مریم آل طه، حاج محمد قلی پور، اثر میزان آزاد سازی غلاف تنون و حفظ عشاهای بین عضلانی بر نتیجه عمل جراحی در مبتلایان به استرابیسم های افقی. مجله چشم پزشکی بینا، 1394؛ 21(1): 10. magiran.com/p1477312
Aletaha M., Gholipoor Hm, Effect of Limited Tenon and Intermuscular Membranes Dissection on the Outcome of Horizontal Strabismus Surgery, Journal of Ophthalmology Bina, 2015; 21(1): 10. magiran.com/p1477312
مریم آل طه، حاج محمد قلی پور، "اثر میزان آزاد سازی غلاف تنون و حفظ عشاهای بین عضلانی بر نتیجه عمل جراحی در مبتلایان به استرابیسم های افقی"، مجله چشم پزشکی بینا 21، شماره 1 (1394): 10. magiran.com/p1477312
Aletaha M., Gholipoor Hm, "Effect of Limited Tenon and Intermuscular Membranes Dissection on the Outcome of Horizontal Strabismus Surgery", Journal of Ophthalmology Bina 21, no.1 (2015): 10. magiran.com/p1477312
مریم آل طه، حاج محمد قلی پور، (1394). 'اثر میزان آزاد سازی غلاف تنون و حفظ عشاهای بین عضلانی بر نتیجه عمل جراحی در مبتلایان به استرابیسم های افقی'، مجله چشم پزشکی بینا، 21(1)، صص.10. magiran.com/p1477312
Aletaha M., Gholipoor Hm, (2015). 'Effect of Limited Tenon and Intermuscular Membranes Dissection on the Outcome of Horizontal Strabismus Surgery', Journal of Ophthalmology Bina, 21(1), pp.10. magiran.com/p1477312
مریم آل طه؛ حاج محمد قلی پور. "اثر میزان آزاد سازی غلاف تنون و حفظ عشاهای بین عضلانی بر نتیجه عمل جراحی در مبتلایان به استرابیسم های افقی". مجله چشم پزشکی بینا، 21 ،1 ، 1394، 10. magiran.com/p1477312
Aletaha M.; Gholipoor Hm. "Effect of Limited Tenon and Intermuscular Membranes Dissection on the Outcome of Horizontal Strabismus Surgery", Journal of Ophthalmology Bina, 21, 1, 2015, 10. magiran.com/p1477312
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال