ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا کهنسال، منصور قربانی، سید محمد پورمعافی، مرتضی خلعت بری جعفری، جعفر عمرانی، صدیقه ذوالفقاری، سارا سلیمانی، (1394). زمین شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران، فصلنامه علوم زمین، 25(97)، 387. magiran.com/p1477448
R. Kohansal, M.Ghorbani, S. M. Pourmoafi, M. Khalatbari Jafari, J. Omrani, S. Zolfaghari, S.Soleimani, (2016). Geology and Geochemistry of Ophiolitic Extrusive Sequence in Forumad Area, Northeast Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 25(97), 387. magiran.com/p1477448
رضا کهنسال، منصور قربانی، سید محمد پورمعافی، مرتضی خلعت بری جعفری، جعفر عمرانی، صدیقه ذوالفقاری، سارا سلیمانی، زمین شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران. فصلنامه علوم زمین، 1394؛ 25(97): 387. magiran.com/p1477448
R. Kohansal, M.Ghorbani, S. M. Pourmoafi, M. Khalatbari Jafari, J. Omrani, S. Zolfaghari, S.Soleimani, Geology and Geochemistry of Ophiolitic Extrusive Sequence in Forumad Area, Northeast Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2016; 25(97): 387. magiran.com/p1477448
رضا کهنسال، منصور قربانی، سید محمد پورمعافی، مرتضی خلعت بری جعفری، جعفر عمرانی، صدیقه ذوالفقاری، سارا سلیمانی، "زمین شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران"، فصلنامه علوم زمین 25، شماره 97 (1394): 387. magiran.com/p1477448
R. Kohansal, M.Ghorbani, S. M. Pourmoafi, M. Khalatbari Jafari, J. Omrani, S. Zolfaghari, S.Soleimani, "Geology and Geochemistry of Ophiolitic Extrusive Sequence in Forumad Area, Northeast Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 25, no.97 (2016): 387. magiran.com/p1477448
رضا کهنسال، منصور قربانی، سید محمد پورمعافی، مرتضی خلعت بری جعفری، جعفر عمرانی، صدیقه ذوالفقاری، سارا سلیمانی، (1394). 'زمین شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران'، فصلنامه علوم زمین، 25(97)، صص.387. magiran.com/p1477448
R. Kohansal, M.Ghorbani, S. M. Pourmoafi, M. Khalatbari Jafari, J. Omrani, S. Zolfaghari, S.Soleimani, (2016). 'Geology and Geochemistry of Ophiolitic Extrusive Sequence in Forumad Area, Northeast Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 25(97), pp.387. magiran.com/p1477448
رضا کهنسال؛ منصور قربانی؛ سید محمد پورمعافی؛ مرتضی خلعت بری جعفری؛ جعفر عمرانی؛ صدیقه ذوالفقاری؛ سارا سلیمانی. "زمین شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران". فصلنامه علوم زمین، 25 ،97 ، 1394، 387. magiran.com/p1477448
R. Kohansal; M.Ghorbani; S. M. Pourmoafi; M. Khalatbari Jafari; J. Omrani; S. Zolfaghari; S.Soleimani. "Geology and Geochemistry of Ophiolitic Extrusive Sequence in Forumad Area, Northeast Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 25, 97, 2016, 387. magiran.com/p1477448
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال