ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا موسوی، مهناز محمدزاده، مهرداد پویا، بهنام صفری، (1394). بررسی عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی شهرستان مشکین شهر، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 46(3)، 559-568. magiran.com/p1477825
Mina Mousavi, Mahnaz Mohamadzade, Mehrdad Poya, Behnam Safari, (2015). An investigation of effective factors on information seeking behavior of Jahad-e- Keshavarzi and agricultural engineering and technical consulting service's experts in Meshginshahr township, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 46(3), 559-568. magiran.com/p1477825
مینا موسوی، مهناز محمدزاده، مهرداد پویا، بهنام صفری، بررسی عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی شهرستان مشکین شهر. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1394؛ 46(3): 559-568. magiran.com/p1477825
Mina Mousavi, Mahnaz Mohamadzade, Mehrdad Poya, Behnam Safari, An investigation of effective factors on information seeking behavior of Jahad-e- Keshavarzi and agricultural engineering and technical consulting service's experts in Meshginshahr township, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2015; 46(3): 559-568. magiran.com/p1477825
مینا موسوی، مهناز محمدزاده، مهرداد پویا، بهنام صفری، "بررسی عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی شهرستان مشکین شهر"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 46، شماره 3 (1394): 559-568. magiran.com/p1477825
Mina Mousavi, Mahnaz Mohamadzade, Mehrdad Poya, Behnam Safari, "An investigation of effective factors on information seeking behavior of Jahad-e- Keshavarzi and agricultural engineering and technical consulting service's experts in Meshginshahr township", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 46, no.3 (2015): 559-568. magiran.com/p1477825
مینا موسوی، مهناز محمدزاده، مهرداد پویا، بهنام صفری، (1394). 'بررسی عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی شهرستان مشکین شهر'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 46(3)، صص.559-568. magiran.com/p1477825
Mina Mousavi, Mahnaz Mohamadzade, Mehrdad Poya, Behnam Safari, (2015). 'An investigation of effective factors on information seeking behavior of Jahad-e- Keshavarzi and agricultural engineering and technical consulting service's experts in Meshginshahr township', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 46(3), pp.559-568. magiran.com/p1477825
مینا موسوی؛ مهناز محمدزاده؛ مهرداد پویا؛ بهنام صفری. "بررسی عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی شهرستان مشکین شهر". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 46 ،3 ، 1394، 559-568. magiran.com/p1477825
Mina Mousavi; Mahnaz Mohamadzade; Mehrdad Poya; Behnam Safari. "An investigation of effective factors on information seeking behavior of Jahad-e- Keshavarzi and agricultural engineering and technical consulting service's experts in Meshginshahr township", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 46, 3, 2015, 559-568. magiran.com/p1477825
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال