ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم علی محمدی، علی رستمی، میرفیض فلاح شمس، (1394). بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(27)، 53-68. magiran.com/p1478985
Meysam Alimohammadi, Ali Rostami, M. Feyz Fallah Shams, (2016). Comparison between trading entities and groups in the incidence of magnetic effect on the range at Tehran Stock Exchange, Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(27), 53-68. magiran.com/p1478985
میثم علی محمدی، علی رستمی، میرفیض فلاح شمس، بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1394؛ 8(27): 53-68. magiran.com/p1478985
Meysam Alimohammadi, Ali Rostami, M. Feyz Fallah Shams, Comparison between trading entities and groups in the incidence of magnetic effect on the range at Tehran Stock Exchange, Financial Knowledge of Securities Analysis, 2016; 8(27): 53-68. magiran.com/p1478985
میثم علی محمدی، علی رستمی، میرفیض فلاح شمس، "بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 8، شماره 27 (1394): 53-68. magiran.com/p1478985
Meysam Alimohammadi, Ali Rostami, M. Feyz Fallah Shams, "Comparison between trading entities and groups in the incidence of magnetic effect on the range at Tehran Stock Exchange", Financial Knowledge of Securities Analysis 8, no.27 (2016): 53-68. magiran.com/p1478985
میثم علی محمدی، علی رستمی، میرفیض فلاح شمس، (1394). 'بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(27)، صص.53-68. magiran.com/p1478985
Meysam Alimohammadi, Ali Rostami, M. Feyz Fallah Shams, (2016). 'Comparison between trading entities and groups in the incidence of magnetic effect on the range at Tehran Stock Exchange', Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(27), pp.53-68. magiran.com/p1478985
میثم علی محمدی؛ علی رستمی؛ میرفیض فلاح شمس. "بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8 ،27 ، 1394، 53-68. magiran.com/p1478985
Meysam Alimohammadi; Ali Rostami; M. Feyz Fallah Shams. "Comparison between trading entities and groups in the incidence of magnetic effect on the range at Tehran Stock Exchange", Financial Knowledge of Securities Analysis, 8, 27, 2016, 53-68. magiran.com/p1478985
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال