ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو لطفی، مسعود شمسبخش، باقر یخچالی، (1394). تولید آنتیسرم چند همسانه ای علیه پروتئین پوششی ویروس زردی غربی چغندر بیان شده در Escherichia coli، Journal Of Crop Protection، 4(4)، 739-746. magiran.com/p1480427
Arezu Lotfi, Masoud Shams, Bakhsh, Bagher Yakhchali, (2016). Production of polyclonal antiserum against beet western yellows virus coat protein expressed in Escherichia coli, Journal Of Crop Protection, 4(4), 739-746. magiran.com/p1480427
آرزو لطفی، مسعود شمسبخش، باقر یخچالی، تولید آنتیسرم چند همسانه ای علیه پروتئین پوششی ویروس زردی غربی چغندر بیان شده در Escherichia coli. Journal Of Crop Protection، 1394؛ 4(4): 739-746. magiran.com/p1480427
Arezu Lotfi, Masoud Shams, Bakhsh, Bagher Yakhchali, Production of polyclonal antiserum against beet western yellows virus coat protein expressed in Escherichia coli, Journal Of Crop Protection, 2016; 4(4): 739-746. magiran.com/p1480427
آرزو لطفی، مسعود شمسبخش، باقر یخچالی، "تولید آنتیسرم چند همسانه ای علیه پروتئین پوششی ویروس زردی غربی چغندر بیان شده در Escherichia coli"، Journal Of Crop Protection 4، شماره 4 (1394): 739-746. magiran.com/p1480427
Arezu Lotfi, Masoud Shams, Bakhsh, Bagher Yakhchali, "Production of polyclonal antiserum against beet western yellows virus coat protein expressed in Escherichia coli", Journal Of Crop Protection 4, no.4 (2016): 739-746. magiran.com/p1480427
آرزو لطفی، مسعود شمسبخش، باقر یخچالی، (1394). 'تولید آنتیسرم چند همسانه ای علیه پروتئین پوششی ویروس زردی غربی چغندر بیان شده در Escherichia coli'، Journal Of Crop Protection، 4(4)، صص.739-746. magiran.com/p1480427
Arezu Lotfi, Masoud Shams, Bakhsh, Bagher Yakhchali, (2016). 'Production of polyclonal antiserum against beet western yellows virus coat protein expressed in Escherichia coli', Journal Of Crop Protection, 4(4), pp.739-746. magiran.com/p1480427
آرزو لطفی؛ مسعود شمسبخش؛ باقر یخچالی. "تولید آنتیسرم چند همسانه ای علیه پروتئین پوششی ویروس زردی غربی چغندر بیان شده در Escherichia coli". Journal Of Crop Protection، 4 ،4 ، 1394، 739-746. magiran.com/p1480427
Arezu Lotfi; Masoud Shams; Bakhsh; Bagher Yakhchali. "Production of polyclonal antiserum against beet western yellows virus coat protein expressed in Escherichia coli", Journal Of Crop Protection, 4, 4, 2016, 739-746. magiran.com/p1480427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال