ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا خاوری، حبیب بیابانگرد، حسن میرنژاد، شجاع الدین نیرومند، حمیدرضا سلوکی، (1394). بررسی ژئوشیمی و خاستگاه کرومیت های گلاب در شرق سربیشه، خراسان جنوبی، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 23(4)، 709. magiran.com/p1480502
, (2016). Gheochemistry and genesis of Golab chromites in ophiolite rocks East of Sarbisheh, South Khorasan Province, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 23(4), 709. magiran.com/p1480502
لیلا خاوری، حبیب بیابانگرد، حسن میرنژاد، شجاع الدین نیرومند، حمیدرضا سلوکی، بررسی ژئوشیمی و خاستگاه کرومیت های گلاب در شرق سربیشه، خراسان جنوبی. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1394؛ 23(4): 709. magiran.com/p1480502
, Gheochemistry and genesis of Golab chromites in ophiolite rocks East of Sarbisheh, South Khorasan Province, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2016; 23(4): 709. magiran.com/p1480502
لیلا خاوری، حبیب بیابانگرد، حسن میرنژاد، شجاع الدین نیرومند، حمیدرضا سلوکی، "بررسی ژئوشیمی و خاستگاه کرومیت های گلاب در شرق سربیشه، خراسان جنوبی"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 23، شماره 4 (1394): 709. magiran.com/p1480502
, "Gheochemistry and genesis of Golab chromites in ophiolite rocks East of Sarbisheh, South Khorasan Province", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 23, no.4 (2016): 709. magiran.com/p1480502
لیلا خاوری، حبیب بیابانگرد، حسن میرنژاد، شجاع الدین نیرومند، حمیدرضا سلوکی، (1394). 'بررسی ژئوشیمی و خاستگاه کرومیت های گلاب در شرق سربیشه، خراسان جنوبی'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 23(4)، صص.709. magiran.com/p1480502
, (2016). 'Gheochemistry and genesis of Golab chromites in ophiolite rocks East of Sarbisheh, South Khorasan Province', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 23(4), pp.709. magiran.com/p1480502
لیلا خاوری؛ حبیب بیابانگرد؛ حسن میرنژاد؛ شجاع الدین نیرومند؛ حمیدرضا سلوکی. "بررسی ژئوشیمی و خاستگاه کرومیت های گلاب در شرق سربیشه، خراسان جنوبی". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 23 ،4 ، 1394، 709. magiran.com/p1480502
. "Gheochemistry and genesis of Golab chromites in ophiolite rocks East of Sarbisheh, South Khorasan Province", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 23, 4, 2016, 709. magiran.com/p1480502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال