ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا محمددوست چمن آباد، مونا سیاح، علی اصغری، بهناز پورمرادکلیبر، (1394). تاثیر آللوپاتی عصاره اندام های تازه و خشک خردل وحشی Sinapis arvensis ((و کنگروحشی) Cirsium arvense (بر جوانه زنی و جذب عناصر غذایی کلزا، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 27(105)، 41-47. magiran.com/p1480729
H. R. Mohammaddous, M. Sayaah, A. Asghari, B. Pourmorad Kaleibar, (2015). The allelopathic effects of fresh and dry residual extract of Wild mustard (Sinapis arvensis) and Canada Thistle (Cirsium arvense) on germination and nutrient uptake of canola (Brassica napus), Journal of Applied Crop Research, 27(105), 41-47. magiran.com/p1480729
حمیدرضا محمددوست چمن آباد، مونا سیاح، علی اصغری، بهناز پورمرادکلیبر، تاثیر آللوپاتی عصاره اندام های تازه و خشک خردل وحشی Sinapis arvensis ((و کنگروحشی) Cirsium arvense (بر جوانه زنی و جذب عناصر غذایی کلزا. فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 1394؛ 27(105): 41-47. magiran.com/p1480729
H. R. Mohammaddous, M. Sayaah, A. Asghari, B. Pourmorad Kaleibar, The allelopathic effects of fresh and dry residual extract of Wild mustard (Sinapis arvensis) and Canada Thistle (Cirsium arvense) on germination and nutrient uptake of canola (Brassica napus), Journal of Applied Crop Research, 2015; 27(105): 41-47. magiran.com/p1480729
حمیدرضا محمددوست چمن آباد، مونا سیاح، علی اصغری، بهناز پورمرادکلیبر، "تاثیر آللوپاتی عصاره اندام های تازه و خشک خردل وحشی Sinapis arvensis ((و کنگروحشی) Cirsium arvense (بر جوانه زنی و جذب عناصر غذایی کلزا"، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 27، شماره 105 (1394): 41-47. magiran.com/p1480729
H. R. Mohammaddous, M. Sayaah, A. Asghari, B. Pourmorad Kaleibar, "The allelopathic effects of fresh and dry residual extract of Wild mustard (Sinapis arvensis) and Canada Thistle (Cirsium arvense) on germination and nutrient uptake of canola (Brassica napus)", Journal of Applied Crop Research 27, no.105 (2015): 41-47. magiran.com/p1480729
حمیدرضا محمددوست چمن آباد، مونا سیاح، علی اصغری، بهناز پورمرادکلیبر، (1394). 'تاثیر آللوپاتی عصاره اندام های تازه و خشک خردل وحشی Sinapis arvensis ((و کنگروحشی) Cirsium arvense (بر جوانه زنی و جذب عناصر غذایی کلزا'، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 27(105)، صص.41-47. magiran.com/p1480729
H. R. Mohammaddous, M. Sayaah, A. Asghari, B. Pourmorad Kaleibar, (2015). 'The allelopathic effects of fresh and dry residual extract of Wild mustard (Sinapis arvensis) and Canada Thistle (Cirsium arvense) on germination and nutrient uptake of canola (Brassica napus)', Journal of Applied Crop Research, 27(105), pp.41-47. magiran.com/p1480729
حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ مونا سیاح؛ علی اصغری؛ بهناز پورمرادکلیبر. "تاثیر آللوپاتی عصاره اندام های تازه و خشک خردل وحشی Sinapis arvensis ((و کنگروحشی) Cirsium arvense (بر جوانه زنی و جذب عناصر غذایی کلزا". فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 27 ،105 ، 1394، 41-47. magiran.com/p1480729
H. R. Mohammaddous; M. Sayaah; A. Asghari; B. Pourmorad Kaleibar. "The allelopathic effects of fresh and dry residual extract of Wild mustard (Sinapis arvensis) and Canada Thistle (Cirsium arvense) on germination and nutrient uptake of canola (Brassica napus)", Journal of Applied Crop Research, 27, 105, 2015, 41-47. magiran.com/p1480729
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال