ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ورهرام رشیدی، ساسان ریحانی مهر، سمن چلبی یانی، (1393). تعیین روابط بین صفات و تجزیه رگرسیون و علیت عملکرد دانه در ارقام و لاین های امیدبخش گندم نان مناطق معتدل و سردسیر، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 8(1)، 17-25. magiran.com/p1481176
V. Rashidi, S. Reihani Mehr, S. Chalabi Yani, (2015). Assignment of the relations among traits and regression and path analyses of grain yield in promising lines and cultivars of temperate and cold regions bread wheat, Journal of New Finding in Agricultural, 8(1), 17-25. magiran.com/p1481176
ورهرام رشیدی، ساسان ریحانی مهر، سمن چلبی یانی، تعیین روابط بین صفات و تجزیه رگرسیون و علیت عملکرد دانه در ارقام و لاین های امیدبخش گندم نان مناطق معتدل و سردسیر. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 1393؛ 8(1): 17-25. magiran.com/p1481176
V. Rashidi, S. Reihani Mehr, S. Chalabi Yani, Assignment of the relations among traits and regression and path analyses of grain yield in promising lines and cultivars of temperate and cold regions bread wheat, Journal of New Finding in Agricultural, 2015; 8(1): 17-25. magiran.com/p1481176
ورهرام رشیدی، ساسان ریحانی مهر، سمن چلبی یانی، "تعیین روابط بین صفات و تجزیه رگرسیون و علیت عملکرد دانه در ارقام و لاین های امیدبخش گندم نان مناطق معتدل و سردسیر"، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 8، شماره 1 (1393): 17-25. magiran.com/p1481176
V. Rashidi, S. Reihani Mehr, S. Chalabi Yani, "Assignment of the relations among traits and regression and path analyses of grain yield in promising lines and cultivars of temperate and cold regions bread wheat", Journal of New Finding in Agricultural 8, no.1 (2015): 17-25. magiran.com/p1481176
ورهرام رشیدی، ساسان ریحانی مهر، سمن چلبی یانی، (1393). 'تعیین روابط بین صفات و تجزیه رگرسیون و علیت عملکرد دانه در ارقام و لاین های امیدبخش گندم نان مناطق معتدل و سردسیر'، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 8(1)، صص.17-25. magiran.com/p1481176
V. Rashidi, S. Reihani Mehr, S. Chalabi Yani, (2015). 'Assignment of the relations among traits and regression and path analyses of grain yield in promising lines and cultivars of temperate and cold regions bread wheat', Journal of New Finding in Agricultural, 8(1), pp.17-25. magiran.com/p1481176
ورهرام رشیدی؛ ساسان ریحانی مهر؛ سمن چلبی یانی. "تعیین روابط بین صفات و تجزیه رگرسیون و علیت عملکرد دانه در ارقام و لاین های امیدبخش گندم نان مناطق معتدل و سردسیر". فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 8 ،1 ، 1393، 17-25. magiran.com/p1481176
V. Rashidi; S. Reihani Mehr; S. Chalabi Yani. "Assignment of the relations among traits and regression and path analyses of grain yield in promising lines and cultivars of temperate and cold regions bread wheat", Journal of New Finding in Agricultural, 8, 1, 2015, 17-25. magiran.com/p1481176
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال