ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیدا اجلالی، حسن تقی پور، احسان خشابی، (1394). بررسی میزان فلوراید آب شرب روستاهای شهرستان ماکو در سال 1393، مجله پزشکی ارومیه، 26(9)، 754-763. magiran.com/p1481385
Aida Ejlali, Hasan Taghipour, Ehsan Khashabi, (2016). THE STUDY OF FLUORIDE LEVEL IN DRINKING WATER IN VILLAGES OF MAKOO, IN 2014, Urmia Medical Journal, 26(9), 754-763. magiran.com/p1481385
آیدا اجلالی، حسن تقی پور، احسان خشابی، بررسی میزان فلوراید آب شرب روستاهای شهرستان ماکو در سال 1393. مجله پزشکی ارومیه، 1394؛ 26(9): 754-763. magiran.com/p1481385
Aida Ejlali, Hasan Taghipour, Ehsan Khashabi, THE STUDY OF FLUORIDE LEVEL IN DRINKING WATER IN VILLAGES OF MAKOO, IN 2014, Urmia Medical Journal, 2016; 26(9): 754-763. magiran.com/p1481385
آیدا اجلالی، حسن تقی پور، احسان خشابی، "بررسی میزان فلوراید آب شرب روستاهای شهرستان ماکو در سال 1393"، مجله پزشکی ارومیه 26، شماره 9 (1394): 754-763. magiran.com/p1481385
Aida Ejlali, Hasan Taghipour, Ehsan Khashabi, "THE STUDY OF FLUORIDE LEVEL IN DRINKING WATER IN VILLAGES OF MAKOO, IN 2014", Urmia Medical Journal 26, no.9 (2016): 754-763. magiran.com/p1481385
آیدا اجلالی، حسن تقی پور، احسان خشابی، (1394). 'بررسی میزان فلوراید آب شرب روستاهای شهرستان ماکو در سال 1393'، مجله پزشکی ارومیه، 26(9)، صص.754-763. magiran.com/p1481385
Aida Ejlali, Hasan Taghipour, Ehsan Khashabi, (2016). 'THE STUDY OF FLUORIDE LEVEL IN DRINKING WATER IN VILLAGES OF MAKOO, IN 2014', Urmia Medical Journal, 26(9), pp.754-763. magiran.com/p1481385
آیدا اجلالی؛ حسن تقی پور؛ احسان خشابی. "بررسی میزان فلوراید آب شرب روستاهای شهرستان ماکو در سال 1393". مجله پزشکی ارومیه، 26 ،9 ، 1394، 754-763. magiran.com/p1481385
Aida Ejlali; Hasan Taghipour; Ehsan Khashabi. "THE STUDY OF FLUORIDE LEVEL IN DRINKING WATER IN VILLAGES OF MAKOO, IN 2014", Urmia Medical Journal, 26, 9, 2016, 754-763. magiran.com/p1481385
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال