ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا عرب پوریانی، حمید مدنی، جعفر مسعود سینکی، (1393). تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بر و مولیبدن قبل از گلدهی بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 7(3)، 241-251. magiran.com/p1481528
P. Arabporian, H. Madani, J. M. Sinaki, (2014). Effect of Polyamine, Boron and Molybdenum Growth Stimulant Spray before Flowering on Yield and Indices of SafflowerGrowth, Journal of New Finding in Agricultural, 7(3), 241-251. magiran.com/p1481528
پریسا عرب پوریانی، حمید مدنی، جعفر مسعود سینکی، تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بر و مولیبدن قبل از گلدهی بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 1393؛ 7(3): 241-251. magiran.com/p1481528
P. Arabporian, H. Madani, J. M. Sinaki, Effect of Polyamine, Boron and Molybdenum Growth Stimulant Spray before Flowering on Yield and Indices of SafflowerGrowth, Journal of New Finding in Agricultural, 2014; 7(3): 241-251. magiran.com/p1481528
پریسا عرب پوریانی، حمید مدنی، جعفر مسعود سینکی، "تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بر و مولیبدن قبل از گلدهی بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ"، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 7، شماره 3 (1393): 241-251. magiran.com/p1481528
P. Arabporian, H. Madani, J. M. Sinaki, "Effect of Polyamine, Boron and Molybdenum Growth Stimulant Spray before Flowering on Yield and Indices of SafflowerGrowth", Journal of New Finding in Agricultural 7, no.3 (2014): 241-251. magiran.com/p1481528
پریسا عرب پوریانی، حمید مدنی، جعفر مسعود سینکی، (1393). 'تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بر و مولیبدن قبل از گلدهی بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ'، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 7(3)، صص.241-251. magiran.com/p1481528
P. Arabporian, H. Madani, J. M. Sinaki, (2014). 'Effect of Polyamine, Boron and Molybdenum Growth Stimulant Spray before Flowering on Yield and Indices of SafflowerGrowth', Journal of New Finding in Agricultural, 7(3), pp.241-251. magiran.com/p1481528
پریسا عرب پوریانی؛ حمید مدنی؛ جعفر مسعود سینکی. "تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بر و مولیبدن قبل از گلدهی بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ". فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 7 ،3 ، 1393، 241-251. magiran.com/p1481528
P. Arabporian; H. Madani; J. M. Sinaki. "Effect of Polyamine, Boron and Molybdenum Growth Stimulant Spray before Flowering on Yield and Indices of SafflowerGrowth", Journal of New Finding in Agricultural, 7, 3, 2014, 241-251. magiran.com/p1481528
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال