ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده فاطمه روحانی، محسن یاسایی، عباس شرزه ای، (1394). بررسی تاثیر حضور هم زمان ویروس های کوتولگی زرد جو و موزائیک رگه ای گندم بر عیار ویروس موزائیک رگه ای گندم، شدت علائم و برخی اجزاء عملکرد گندم، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 51(2)، 141-161. magiran.com/p1481544
S. F. Rouhani, M. Yassaie, A. Sharzei, (2015). Effects of dual infections of Barley yellow dwarf virus (BYDV-PAV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV) on WSMV titer, symptom severity and some yield components of wheat, Iranian Journal of Plant Pathology, 51(2), 141-161. magiran.com/p1481544
سیده فاطمه روحانی، محسن یاسایی، عباس شرزه ای، بررسی تاثیر حضور هم زمان ویروس های کوتولگی زرد جو و موزائیک رگه ای گندم بر عیار ویروس موزائیک رگه ای گندم، شدت علائم و برخی اجزاء عملکرد گندم. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1394؛ 51(2): 141-161. magiran.com/p1481544
S. F. Rouhani, M. Yassaie, A. Sharzei, Effects of dual infections of Barley yellow dwarf virus (BYDV-PAV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV) on WSMV titer, symptom severity and some yield components of wheat, Iranian Journal of Plant Pathology, 2015; 51(2): 141-161. magiran.com/p1481544
سیده فاطمه روحانی، محسن یاسایی، عباس شرزه ای، "بررسی تاثیر حضور هم زمان ویروس های کوتولگی زرد جو و موزائیک رگه ای گندم بر عیار ویروس موزائیک رگه ای گندم، شدت علائم و برخی اجزاء عملکرد گندم"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 51، شماره 2 (1394): 141-161. magiran.com/p1481544
S. F. Rouhani, M. Yassaie, A. Sharzei, "Effects of dual infections of Barley yellow dwarf virus (BYDV-PAV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV) on WSMV titer, symptom severity and some yield components of wheat", Iranian Journal of Plant Pathology 51, no.2 (2015): 141-161. magiran.com/p1481544
سیده فاطمه روحانی، محسن یاسایی، عباس شرزه ای، (1394). 'بررسی تاثیر حضور هم زمان ویروس های کوتولگی زرد جو و موزائیک رگه ای گندم بر عیار ویروس موزائیک رگه ای گندم، شدت علائم و برخی اجزاء عملکرد گندم'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 51(2)، صص.141-161. magiran.com/p1481544
S. F. Rouhani, M. Yassaie, A. Sharzei, (2015). 'Effects of dual infections of Barley yellow dwarf virus (BYDV-PAV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV) on WSMV titer, symptom severity and some yield components of wheat', Iranian Journal of Plant Pathology, 51(2), pp.141-161. magiran.com/p1481544
سیده فاطمه روحانی؛ محسن یاسایی؛ عباس شرزه ای. "بررسی تاثیر حضور هم زمان ویروس های کوتولگی زرد جو و موزائیک رگه ای گندم بر عیار ویروس موزائیک رگه ای گندم، شدت علائم و برخی اجزاء عملکرد گندم". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 51 ،2 ، 1394، 141-161. magiran.com/p1481544
S. F. Rouhani; M. Yassaie; A. Sharzei. "Effects of dual infections of Barley yellow dwarf virus (BYDV-PAV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV) on WSMV titer, symptom severity and some yield components of wheat", Iranian Journal of Plant Pathology, 51, 2, 2015, 141-161. magiran.com/p1481544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال