ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید آزاد مرزآبادی، معرفت مصطفوی راد، سکینه فرجی، (1391). ارزیابی مراحل رشد، خواص فیزیولوژیک و کیفی دانه ارقام پیشرفته کلزای زمستانه (Brassica napus L.) در اراک، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 7(1)، 5-18. magiran.com/p1481561
M. Azad Marzabadi, M. Mostafavi Rad, S. Faraji, (2013). Evaluation of growth stages, physiologic traits and seed qualitative characteristics in advanced winter rapeseed varieties in Arak, Journal of New Finding in Agricultural, 7(1), 5-18. magiran.com/p1481561
مجید آزاد مرزآبادی، معرفت مصطفوی راد، سکینه فرجی، ارزیابی مراحل رشد، خواص فیزیولوژیک و کیفی دانه ارقام پیشرفته کلزای زمستانه (Brassica napus L.) در اراک. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 1391؛ 7(1): 5-18. magiran.com/p1481561
M. Azad Marzabadi, M. Mostafavi Rad, S. Faraji, Evaluation of growth stages, physiologic traits and seed qualitative characteristics in advanced winter rapeseed varieties in Arak, Journal of New Finding in Agricultural, 2013; 7(1): 5-18. magiran.com/p1481561
مجید آزاد مرزآبادی، معرفت مصطفوی راد، سکینه فرجی، "ارزیابی مراحل رشد، خواص فیزیولوژیک و کیفی دانه ارقام پیشرفته کلزای زمستانه (Brassica napus L.) در اراک"، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 7، شماره 1 (1391): 5-18. magiran.com/p1481561
M. Azad Marzabadi, M. Mostafavi Rad, S. Faraji, "Evaluation of growth stages, physiologic traits and seed qualitative characteristics in advanced winter rapeseed varieties in Arak", Journal of New Finding in Agricultural 7, no.1 (2013): 5-18. magiran.com/p1481561
مجید آزاد مرزآبادی، معرفت مصطفوی راد، سکینه فرجی، (1391). 'ارزیابی مراحل رشد، خواص فیزیولوژیک و کیفی دانه ارقام پیشرفته کلزای زمستانه (Brassica napus L.) در اراک'، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 7(1)، صص.5-18. magiran.com/p1481561
M. Azad Marzabadi, M. Mostafavi Rad, S. Faraji, (2013). 'Evaluation of growth stages, physiologic traits and seed qualitative characteristics in advanced winter rapeseed varieties in Arak', Journal of New Finding in Agricultural, 7(1), pp.5-18. magiran.com/p1481561
مجید آزاد مرزآبادی؛ معرفت مصطفوی راد؛ سکینه فرجی. "ارزیابی مراحل رشد، خواص فیزیولوژیک و کیفی دانه ارقام پیشرفته کلزای زمستانه (Brassica napus L.) در اراک". فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 7 ،1 ، 1391، 5-18. magiran.com/p1481561
M. Azad Marzabadi; M. Mostafavi Rad; S. Faraji. "Evaluation of growth stages, physiologic traits and seed qualitative characteristics in advanced winter rapeseed varieties in Arak", Journal of New Finding in Agricultural, 7, 1, 2013, 5-18. magiran.com/p1481561
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال