ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم پیلور، مرتضی مبلغی، حمیدرضا مبصر، (1391). بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 7(1)، 31-45. magiran.com/p1481563
A. Pilvar, M. Moballeghi, H. Mobaser, (2013). Effect of planting arrangment on agronomical traits in different soybean cultivars, Journal of New Finding in Agricultural, 7(1), 31-45. magiran.com/p1481563
اعظم پیلور، مرتضی مبلغی، حمیدرضا مبصر، بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 1391؛ 7(1): 31-45. magiran.com/p1481563
A. Pilvar, M. Moballeghi, H. Mobaser, Effect of planting arrangment on agronomical traits in different soybean cultivars, Journal of New Finding in Agricultural, 2013; 7(1): 31-45. magiran.com/p1481563
اعظم پیلور، مرتضی مبلغی، حمیدرضا مبصر، "بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا"، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 7، شماره 1 (1391): 31-45. magiran.com/p1481563
A. Pilvar, M. Moballeghi, H. Mobaser, "Effect of planting arrangment on agronomical traits in different soybean cultivars", Journal of New Finding in Agricultural 7, no.1 (2013): 31-45. magiran.com/p1481563
اعظم پیلور، مرتضی مبلغی، حمیدرضا مبصر، (1391). 'بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا'، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 7(1)، صص.31-45. magiran.com/p1481563
A. Pilvar, M. Moballeghi, H. Mobaser, (2013). 'Effect of planting arrangment on agronomical traits in different soybean cultivars', Journal of New Finding in Agricultural, 7(1), pp.31-45. magiran.com/p1481563
اعظم پیلور؛ مرتضی مبلغی؛ حمیدرضا مبصر. "بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا". فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 7 ،1 ، 1391، 31-45. magiran.com/p1481563
A. Pilvar; M. Moballeghi; H. Mobaser. "Effect of planting arrangment on agronomical traits in different soybean cultivars", Journal of New Finding in Agricultural, 7, 1, 2013, 31-45. magiran.com/p1481563
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال