ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی غلامی، نور علی ساجدی، مسعود گماریان، (1391). تاثیر کاربرد پلیمر ابر جاذب، ترکیبات روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 7(1)، 69-80. magiran.com/p1481573
M. Gholami, N. Sajedi, M. Gomarian, (2013). Effects of super absorbent polymer, zinc and selenium application on yield and yield components of durum wheat, Journal of New Finding in Agricultural, 7(1), 69-80. magiran.com/p1481573
مهدی غلامی، نور علی ساجدی، مسعود گماریان، تاثیر کاربرد پلیمر ابر جاذب، ترکیبات روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 1391؛ 7(1): 69-80. magiran.com/p1481573
M. Gholami, N. Sajedi, M. Gomarian, Effects of super absorbent polymer, zinc and selenium application on yield and yield components of durum wheat, Journal of New Finding in Agricultural, 2013; 7(1): 69-80. magiran.com/p1481573
مهدی غلامی، نور علی ساجدی، مسعود گماریان، "تاثیر کاربرد پلیمر ابر جاذب، ترکیبات روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم"، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 7، شماره 1 (1391): 69-80. magiran.com/p1481573
M. Gholami, N. Sajedi, M. Gomarian, "Effects of super absorbent polymer, zinc and selenium application on yield and yield components of durum wheat", Journal of New Finding in Agricultural 7, no.1 (2013): 69-80. magiran.com/p1481573
مهدی غلامی، نور علی ساجدی، مسعود گماریان، (1391). 'تاثیر کاربرد پلیمر ابر جاذب، ترکیبات روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم'، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 7(1)، صص.69-80. magiran.com/p1481573
M. Gholami, N. Sajedi, M. Gomarian, (2013). 'Effects of super absorbent polymer, zinc and selenium application on yield and yield components of durum wheat', Journal of New Finding in Agricultural, 7(1), pp.69-80. magiran.com/p1481573
مهدی غلامی؛ نور علی ساجدی؛ مسعود گماریان. "تاثیر کاربرد پلیمر ابر جاذب، ترکیبات روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم". فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 7 ،1 ، 1391، 69-80. magiran.com/p1481573
M. Gholami; N. Sajedi; M. Gomarian. "Effects of super absorbent polymer, zinc and selenium application on yield and yield components of durum wheat", Journal of New Finding in Agricultural, 7, 1, 2013, 69-80. magiran.com/p1481573
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال