ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا حاج سیدهادی، محمدتقی درزی، غلامحسین ریاضی، زهره قندهاری علویجه، (1390). تاثیر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و کاربرد مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر صفات موروفولوژیک و عملکرد گل بابونه، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 5(2)، 147. magiran.com/p1482425
M. R. Haj Seyed Hadi, M. T. Darzi, Gh. Riazi, Z. Ghandehari Alavijeh, (2012). Effects of Amino acid spraying and vermicompost application on some morphological traits and flower yield of Chamomile, Journal of New Finding in Agricultural, 5(2), 147. magiran.com/p1482425
محمدرضا حاج سیدهادی، محمدتقی درزی، غلامحسین ریاضی، زهره قندهاری علویجه، تاثیر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و کاربرد مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر صفات موروفولوژیک و عملکرد گل بابونه. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 1390؛ 5(2): 147. magiran.com/p1482425
M. R. Haj Seyed Hadi, M. T. Darzi, Gh. Riazi, Z. Ghandehari Alavijeh, Effects of Amino acid spraying and vermicompost application on some morphological traits and flower yield of Chamomile, Journal of New Finding in Agricultural, 2012; 5(2): 147. magiran.com/p1482425
محمدرضا حاج سیدهادی، محمدتقی درزی، غلامحسین ریاضی، زهره قندهاری علویجه، "تاثیر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و کاربرد مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر صفات موروفولوژیک و عملکرد گل بابونه"، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 5، شماره 2 (1390): 147. magiran.com/p1482425
M. R. Haj Seyed Hadi, M. T. Darzi, Gh. Riazi, Z. Ghandehari Alavijeh, "Effects of Amino acid spraying and vermicompost application on some morphological traits and flower yield of Chamomile", Journal of New Finding in Agricultural 5, no.2 (2012): 147. magiran.com/p1482425
محمدرضا حاج سیدهادی، محمدتقی درزی، غلامحسین ریاضی، زهره قندهاری علویجه، (1390). 'تاثیر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و کاربرد مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر صفات موروفولوژیک و عملکرد گل بابونه'، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 5(2)، صص.147. magiran.com/p1482425
M. R. Haj Seyed Hadi, M. T. Darzi, Gh. Riazi, Z. Ghandehari Alavijeh, (2012). 'Effects of Amino acid spraying and vermicompost application on some morphological traits and flower yield of Chamomile', Journal of New Finding in Agricultural, 5(2), pp.147. magiran.com/p1482425
محمدرضا حاج سیدهادی؛ محمدتقی درزی؛ غلامحسین ریاضی؛ زهره قندهاری علویجه. "تاثیر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و کاربرد مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر صفات موروفولوژیک و عملکرد گل بابونه". فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 5 ،2 ، 1390، 147. magiran.com/p1482425
M. R. Haj Seyed Hadi; M. T. Darzi; Gh. Riazi; Z. Ghandehari Alavijeh. "Effects of Amino acid spraying and vermicompost application on some morphological traits and flower yield of Chamomile", Journal of New Finding in Agricultural, 5, 2, 2012, 147. magiran.com/p1482425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال