ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا مقدسی، احسان باقری پور، سیدمحسن حسینی، (1394). ساخت و اصلاح خواص غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از ماده فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو دسیل سولفات جهت تصفیه آب، مجله پژوهش نفت، 25(84)، 61-71. magiran.com/p1482544
Abdolreza Moghadassi, Ehsan Bagheripour, Sayed Mohsen Hosseini, (2016). Fabrication and Modification of Polyvinylchloride-based Nanofiltration Membrane by Using Sodium Dodecyl Sulfate as Anionic Surfactant for Water Treatment, Petroleum Research, 25(84), 61-71. magiran.com/p1482544
عبدالرضا مقدسی، احسان باقری پور، سیدمحسن حسینی، ساخت و اصلاح خواص غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از ماده فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو دسیل سولفات جهت تصفیه آب. مجله پژوهش نفت، 1394؛ 25(84): 61-71. magiran.com/p1482544
Abdolreza Moghadassi, Ehsan Bagheripour, Sayed Mohsen Hosseini, Fabrication and Modification of Polyvinylchloride-based Nanofiltration Membrane by Using Sodium Dodecyl Sulfate as Anionic Surfactant for Water Treatment, Petroleum Research, 2016; 25(84): 61-71. magiran.com/p1482544
عبدالرضا مقدسی، احسان باقری پور، سیدمحسن حسینی، "ساخت و اصلاح خواص غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از ماده فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو دسیل سولفات جهت تصفیه آب"، مجله پژوهش نفت 25، شماره 84 (1394): 61-71. magiran.com/p1482544
Abdolreza Moghadassi, Ehsan Bagheripour, Sayed Mohsen Hosseini, "Fabrication and Modification of Polyvinylchloride-based Nanofiltration Membrane by Using Sodium Dodecyl Sulfate as Anionic Surfactant for Water Treatment", Petroleum Research 25, no.84 (2016): 61-71. magiran.com/p1482544
عبدالرضا مقدسی، احسان باقری پور، سیدمحسن حسینی، (1394). 'ساخت و اصلاح خواص غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از ماده فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو دسیل سولفات جهت تصفیه آب'، مجله پژوهش نفت، 25(84)، صص.61-71. magiran.com/p1482544
Abdolreza Moghadassi, Ehsan Bagheripour, Sayed Mohsen Hosseini, (2016). 'Fabrication and Modification of Polyvinylchloride-based Nanofiltration Membrane by Using Sodium Dodecyl Sulfate as Anionic Surfactant for Water Treatment', Petroleum Research, 25(84), pp.61-71. magiran.com/p1482544
عبدالرضا مقدسی؛ احسان باقری پور؛ سیدمحسن حسینی. "ساخت و اصلاح خواص غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از ماده فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو دسیل سولفات جهت تصفیه آب". مجله پژوهش نفت، 25 ،84 ، 1394، 61-71. magiran.com/p1482544
Abdolreza Moghadassi; Ehsan Bagheripour; Sayed Mohsen Hosseini. "Fabrication and Modification of Polyvinylchloride-based Nanofiltration Membrane by Using Sodium Dodecyl Sulfate as Anionic Surfactant for Water Treatment", Petroleum Research, 25, 84, 2016, 61-71. magiran.com/p1482544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال