ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طوبی مرادی، شاهرخ پاشایی راد، عارف امیرخانی، (1394). 5 گزارش جدید از سنجاقک شکلان (Odonata: Anisoptera) برای فون استان مازندران، ایران، فصلنامه محیط زیست جانوری، 7(2)، 269-274. magiran.com/p1483385
Tuba Moradi, Shahrokh Pashaei Rad, Aref Amirkhani, (2015). 5 Record of Dragonfly (Odonata: Anisoptera) for Mazandaran Province Fauna, Iran, Journal of Animal Environment, 7(2), 269-274. magiran.com/p1483385
طوبی مرادی، شاهرخ پاشایی راد، عارف امیرخانی، 5 گزارش جدید از سنجاقک شکلان (Odonata: Anisoptera) برای فون استان مازندران، ایران. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1394؛ 7(2): 269-274. magiran.com/p1483385
Tuba Moradi, Shahrokh Pashaei Rad, Aref Amirkhani, 5 Record of Dragonfly (Odonata: Anisoptera) for Mazandaran Province Fauna, Iran, Journal of Animal Environment, 2015; 7(2): 269-274. magiran.com/p1483385
طوبی مرادی، شاهرخ پاشایی راد، عارف امیرخانی، "5 گزارش جدید از سنجاقک شکلان (Odonata: Anisoptera) برای فون استان مازندران، ایران"، فصلنامه محیط زیست جانوری 7، شماره 2 (1394): 269-274. magiran.com/p1483385
Tuba Moradi, Shahrokh Pashaei Rad, Aref Amirkhani, "5 Record of Dragonfly (Odonata: Anisoptera) for Mazandaran Province Fauna, Iran", Journal of Animal Environment 7, no.2 (2015): 269-274. magiran.com/p1483385
طوبی مرادی، شاهرخ پاشایی راد، عارف امیرخانی، (1394). '5 گزارش جدید از سنجاقک شکلان (Odonata: Anisoptera) برای فون استان مازندران، ایران'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 7(2)، صص.269-274. magiran.com/p1483385
Tuba Moradi, Shahrokh Pashaei Rad, Aref Amirkhani, (2015). '5 Record of Dragonfly (Odonata: Anisoptera) for Mazandaran Province Fauna, Iran', Journal of Animal Environment, 7(2), pp.269-274. magiran.com/p1483385
طوبی مرادی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ عارف امیرخانی. "5 گزارش جدید از سنجاقک شکلان (Odonata: Anisoptera) برای فون استان مازندران، ایران". فصلنامه محیط زیست جانوری، 7 ،2 ، 1394، 269-274. magiran.com/p1483385
Tuba Moradi; Shahrokh Pashaei Rad; Aref Amirkhani. "5 Record of Dragonfly (Odonata: Anisoptera) for Mazandaran Province Fauna, Iran", Journal of Animal Environment, 7, 2, 2015, 269-274. magiran.com/p1483385
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال