ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه محمدیان شهربابکی، مهدی محمودی، محمدرضا میرزایی، علیرضا خوشدل، محمود شیخ فتح الهی، ناهید زین الدینی، محمدرضا حاجی زاده ، (1394). اثر کوئرستین بر بیان برخی از ژن های درگیر در اپی ژنتیک درسل لاین های سرطان سینه، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(3)، 413-424. magiran.com/p1483510
Fahime Mohammadian, Mehdi Mahmoodi, Mohammadreza Mirzae, Alireza Khoshdel, Mahmood Sheikh Fathollahi, Nahid Zeinodini, Mohammad Reza Hajizade, (2015). Expression of Some Genes Involved in Epigenetic in Breast Cancer Cell Lines: The Effect of Quercetin, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(3), 413-424. magiran.com/p1483510
فهیمه محمدیان شهربابکی، مهدی محمودی، محمدرضا میرزایی، علیرضا خوشدل، محمود شیخ فتح الهی، ناهید زین الدینی، محمدرضا حاجی زاده ، اثر کوئرستین بر بیان برخی از ژن های درگیر در اپی ژنتیک درسل لاین های سرطان سینه. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1394؛ 5(3): 413-424. magiran.com/p1483510
Fahime Mohammadian, Mehdi Mahmoodi, Mohammadreza Mirzae, Alireza Khoshdel, Mahmood Sheikh Fathollahi, Nahid Zeinodini, Mohammad Reza Hajizade, Expression of Some Genes Involved in Epigenetic in Breast Cancer Cell Lines: The Effect of Quercetin, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2015; 5(3): 413-424. magiran.com/p1483510
فهیمه محمدیان شهربابکی، مهدی محمودی، محمدرضا میرزایی، علیرضا خوشدل، محمود شیخ فتح الهی، ناهید زین الدینی، محمدرضا حاجی زاده ، "اثر کوئرستین بر بیان برخی از ژن های درگیر در اپی ژنتیک درسل لاین های سرطان سینه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 5، شماره 3 (1394): 413-424. magiran.com/p1483510
Fahime Mohammadian, Mehdi Mahmoodi, Mohammadreza Mirzae, Alireza Khoshdel, Mahmood Sheikh Fathollahi, Nahid Zeinodini, Mohammad Reza Hajizade, "Expression of Some Genes Involved in Epigenetic in Breast Cancer Cell Lines: The Effect of Quercetin", Journal of Fasa University of Medical Sciences 5, no.3 (2015): 413-424. magiran.com/p1483510
فهیمه محمدیان شهربابکی، مهدی محمودی، محمدرضا میرزایی، علیرضا خوشدل، محمود شیخ فتح الهی، ناهید زین الدینی، محمدرضا حاجی زاده ، (1394). 'اثر کوئرستین بر بیان برخی از ژن های درگیر در اپی ژنتیک درسل لاین های سرطان سینه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(3)، صص.413-424. magiran.com/p1483510
Fahime Mohammadian, Mehdi Mahmoodi, Mohammadreza Mirzae, Alireza Khoshdel, Mahmood Sheikh Fathollahi, Nahid Zeinodini, Mohammad Reza Hajizade, (2015). 'Expression of Some Genes Involved in Epigenetic in Breast Cancer Cell Lines: The Effect of Quercetin', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(3), pp.413-424. magiran.com/p1483510
فهیمه محمدیان شهربابکی؛ مهدی محمودی؛ محمدرضا میرزایی؛ علیرضا خوشدل؛ محمود شیخ فتح الهی؛ ناهید زین الدینی؛ محمدرضا حاجی زاده . "اثر کوئرستین بر بیان برخی از ژن های درگیر در اپی ژنتیک درسل لاین های سرطان سینه". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5 ،3 ، 1394، 413-424. magiran.com/p1483510
Fahime Mohammadian; Mehdi Mahmoodi; Mohammadreza Mirzae; Alireza Khoshdel; Mahmood Sheikh Fathollahi; Nahid Zeinodini; Mohammad Reza Hajizade. "Expression of Some Genes Involved in Epigenetic in Breast Cancer Cell Lines: The Effect of Quercetin", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5, 3, 2015, 413-424. magiran.com/p1483510
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال