ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود رحمتی ، عبدالرضا کاظمی، محسن باقریان رفسنجانی، جلال طاهرآبادی، مهدی مداحی، (1394). اثر کاهش فعالیت به روش لیگاتوربندی عصب نخاعی بر بیان ژن NT-4 در عصب سیاتیک رت های نر ویستار، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(3)، 405-412. magiran.com/p1483511
M. Rahmati , A. Kazemi, M. Bagherian Rafsanjani, J. Taherabadi, M. Madahi, (2015). NT-4 Gene Expression of Male Wistar Rat's Sciatic Nerve Fiber: The Effect of Decreased Activity on the Form of Spinal Nerve Ligation, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(3), 405-412. magiran.com/p1483511
مسعود رحمتی ، عبدالرضا کاظمی، محسن باقریان رفسنجانی، جلال طاهرآبادی، مهدی مداحی، اثر کاهش فعالیت به روش لیگاتوربندی عصب نخاعی بر بیان ژن NT-4 در عصب سیاتیک رت های نر ویستار. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1394؛ 5(3): 405-412. magiran.com/p1483511
M. Rahmati , A. Kazemi, M. Bagherian Rafsanjani, J. Taherabadi, M. Madahi, NT-4 Gene Expression of Male Wistar Rat's Sciatic Nerve Fiber: The Effect of Decreased Activity on the Form of Spinal Nerve Ligation, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2015; 5(3): 405-412. magiran.com/p1483511
مسعود رحمتی ، عبدالرضا کاظمی، محسن باقریان رفسنجانی، جلال طاهرآبادی، مهدی مداحی، "اثر کاهش فعالیت به روش لیگاتوربندی عصب نخاعی بر بیان ژن NT-4 در عصب سیاتیک رت های نر ویستار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 5، شماره 3 (1394): 405-412. magiran.com/p1483511
M. Rahmati , A. Kazemi, M. Bagherian Rafsanjani, J. Taherabadi, M. Madahi, "NT-4 Gene Expression of Male Wistar Rat's Sciatic Nerve Fiber: The Effect of Decreased Activity on the Form of Spinal Nerve Ligation", Journal of Fasa University of Medical Sciences 5, no.3 (2015): 405-412. magiran.com/p1483511
مسعود رحمتی ، عبدالرضا کاظمی، محسن باقریان رفسنجانی، جلال طاهرآبادی، مهدی مداحی، (1394). 'اثر کاهش فعالیت به روش لیگاتوربندی عصب نخاعی بر بیان ژن NT-4 در عصب سیاتیک رت های نر ویستار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(3)، صص.405-412. magiran.com/p1483511
M. Rahmati , A. Kazemi, M. Bagherian Rafsanjani, J. Taherabadi, M. Madahi, (2015). 'NT-4 Gene Expression of Male Wistar Rat's Sciatic Nerve Fiber: The Effect of Decreased Activity on the Form of Spinal Nerve Ligation', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(3), pp.405-412. magiran.com/p1483511
مسعود رحمتی ؛ عبدالرضا کاظمی؛ محسن باقریان رفسنجانی؛ جلال طاهرآبادی؛ مهدی مداحی. "اثر کاهش فعالیت به روش لیگاتوربندی عصب نخاعی بر بیان ژن NT-4 در عصب سیاتیک رت های نر ویستار". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5 ،3 ، 1394، 405-412. magiran.com/p1483511
M. Rahmati ; A. Kazemi; M. Bagherian Rafsanjani; J. Taherabadi; M. Madahi. "NT-4 Gene Expression of Male Wistar Rat's Sciatic Nerve Fiber: The Effect of Decreased Activity on the Form of Spinal Nerve Ligation", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5, 3, 2015, 405-412. magiran.com/p1483511
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال