ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما جعفری، محمد علی مباشر ، سهراب نجفی پور، یونس قاسمی، نازنین مباشر، محمد مهدی نقی زاده، محمد علی ابراهیمی، (1394). بررسی اثر بازدارندگی عصاره ریز جلبک کلرلا ولگاریس بر رشد، تکثیر و تشکیل بیوفیلم توسط استرپتوکوکوس موتانس و ارزیابی سمیت آن، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(3)، 387-396. magiran.com/p1483513
, (2015). Evaluation of inhibitory effects of Chlorella vulgaris extract on growth, proliferation and biofilm formation by Streptococcus mutans and evaluation of its toxicity, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(3), 387-396. magiran.com/p1483513
شیما جعفری، محمد علی مباشر ، سهراب نجفی پور، یونس قاسمی، نازنین مباشر، محمد مهدی نقی زاده، محمد علی ابراهیمی، بررسی اثر بازدارندگی عصاره ریز جلبک کلرلا ولگاریس بر رشد، تکثیر و تشکیل بیوفیلم توسط استرپتوکوکوس موتانس و ارزیابی سمیت آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1394؛ 5(3): 387-396. magiran.com/p1483513
, Evaluation of inhibitory effects of Chlorella vulgaris extract on growth, proliferation and biofilm formation by Streptococcus mutans and evaluation of its toxicity, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2015; 5(3): 387-396. magiran.com/p1483513
شیما جعفری، محمد علی مباشر ، سهراب نجفی پور، یونس قاسمی، نازنین مباشر، محمد مهدی نقی زاده، محمد علی ابراهیمی، "بررسی اثر بازدارندگی عصاره ریز جلبک کلرلا ولگاریس بر رشد، تکثیر و تشکیل بیوفیلم توسط استرپتوکوکوس موتانس و ارزیابی سمیت آن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 5، شماره 3 (1394): 387-396. magiran.com/p1483513
, "Evaluation of inhibitory effects of Chlorella vulgaris extract on growth, proliferation and biofilm formation by Streptococcus mutans and evaluation of its toxicity", Journal of Fasa University of Medical Sciences 5, no.3 (2015): 387-396. magiran.com/p1483513
شیما جعفری، محمد علی مباشر ، سهراب نجفی پور، یونس قاسمی، نازنین مباشر، محمد مهدی نقی زاده، محمد علی ابراهیمی، (1394). 'بررسی اثر بازدارندگی عصاره ریز جلبک کلرلا ولگاریس بر رشد، تکثیر و تشکیل بیوفیلم توسط استرپتوکوکوس موتانس و ارزیابی سمیت آن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(3)، صص.387-396. magiran.com/p1483513
, (2015). 'Evaluation of inhibitory effects of Chlorella vulgaris extract on growth, proliferation and biofilm formation by Streptococcus mutans and evaluation of its toxicity', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(3), pp.387-396. magiran.com/p1483513
شیما جعفری؛ محمد علی مباشر ؛ سهراب نجفی پور؛ یونس قاسمی؛ نازنین مباشر؛ محمد مهدی نقی زاده؛ محمد علی ابراهیمی. "بررسی اثر بازدارندگی عصاره ریز جلبک کلرلا ولگاریس بر رشد، تکثیر و تشکیل بیوفیلم توسط استرپتوکوکوس موتانس و ارزیابی سمیت آن". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5 ،3 ، 1394، 387-396. magiran.com/p1483513
. "Evaluation of inhibitory effects of Chlorella vulgaris extract on growth, proliferation and biofilm formation by Streptococcus mutans and evaluation of its toxicity", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5, 3, 2015, 387-396. magiran.com/p1483513
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال