ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا کاظمی، حمید آقا علی نژاد ، رسول اسلامی، پریسا احسان، راضیه بقایی، راضیه دباغ زاده، مختار قنبرزاده، (1394). بررسی اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح توموری اینترلوکین 8 و اینترلوکین 17 در سطح سرم موش های ماده مبتلا به سرطان پستان، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(3)، 347-355. magiran.com/p1483517
Ar Kazemi, H. Agha Alinejad , R. Eslami, P. Ehsan, R. Baghaei, R. Dabaghzadeh, M. Ghanbarzadeh, (2015). Investigating the Effect of Endurance Training on Tumor Level of IL-8 and Serum Level of IL-17 in Female Mice with Breast Cancer, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(3), 347-355. magiran.com/p1483517
عبدالرضا کاظمی، حمید آقا علی نژاد ، رسول اسلامی، پریسا احسان، راضیه بقایی، راضیه دباغ زاده، مختار قنبرزاده، بررسی اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح توموری اینترلوکین 8 و اینترلوکین 17 در سطح سرم موش های ماده مبتلا به سرطان پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1394؛ 5(3): 347-355. magiran.com/p1483517
Ar Kazemi, H. Agha Alinejad , R. Eslami, P. Ehsan, R. Baghaei, R. Dabaghzadeh, M. Ghanbarzadeh, Investigating the Effect of Endurance Training on Tumor Level of IL-8 and Serum Level of IL-17 in Female Mice with Breast Cancer, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2015; 5(3): 347-355. magiran.com/p1483517
عبدالرضا کاظمی، حمید آقا علی نژاد ، رسول اسلامی، پریسا احسان، راضیه بقایی، راضیه دباغ زاده، مختار قنبرزاده، "بررسی اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح توموری اینترلوکین 8 و اینترلوکین 17 در سطح سرم موش های ماده مبتلا به سرطان پستان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 5، شماره 3 (1394): 347-355. magiran.com/p1483517
Ar Kazemi, H. Agha Alinejad , R. Eslami, P. Ehsan, R. Baghaei, R. Dabaghzadeh, M. Ghanbarzadeh, "Investigating the Effect of Endurance Training on Tumor Level of IL-8 and Serum Level of IL-17 in Female Mice with Breast Cancer", Journal of Fasa University of Medical Sciences 5, no.3 (2015): 347-355. magiran.com/p1483517
عبدالرضا کاظمی، حمید آقا علی نژاد ، رسول اسلامی، پریسا احسان، راضیه بقایی، راضیه دباغ زاده، مختار قنبرزاده، (1394). 'بررسی اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح توموری اینترلوکین 8 و اینترلوکین 17 در سطح سرم موش های ماده مبتلا به سرطان پستان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(3)، صص.347-355. magiran.com/p1483517
Ar Kazemi, H. Agha Alinejad , R. Eslami, P. Ehsan, R. Baghaei, R. Dabaghzadeh, M. Ghanbarzadeh, (2015). 'Investigating the Effect of Endurance Training on Tumor Level of IL-8 and Serum Level of IL-17 in Female Mice with Breast Cancer', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(3), pp.347-355. magiran.com/p1483517
عبدالرضا کاظمی؛ حمید آقا علی نژاد ؛ رسول اسلامی؛ پریسا احسان؛ راضیه بقایی؛ راضیه دباغ زاده؛ مختار قنبرزاده. "بررسی اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح توموری اینترلوکین 8 و اینترلوکین 17 در سطح سرم موش های ماده مبتلا به سرطان پستان". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5 ،3 ، 1394، 347-355. magiran.com/p1483517
Ar Kazemi; H. Agha Alinejad ; R. Eslami; P. Ehsan; R. Baghaei; R. Dabaghzadeh; M. Ghanbarzadeh. "Investigating the Effect of Endurance Training on Tumor Level of IL-8 and Serum Level of IL-17 in Female Mice with Breast Cancer", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5, 3, 2015, 347-355. magiran.com/p1483517
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال