ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیتاسادات زگردی، علی اکبری ساری، حمید رواقی، آرش بربار، محمد مرادی جو، آیدین آرین خصال ، (1394). بررسی اثربخشی ماموگرافی دیجیتال در مقایسه با ماموگرافی آنالوگ درغربالگری و تشخیص سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(3)، 323-337. magiran.com/p1483519
Bita Sadat Zegordi, Ali Akbari Sari, Hamidn Ravaghi, Arash Bordbar, Mohammad Moradi Joo, Aidin Arian Khesal, (2015). Comparing the Effectiveness of Digital and Analog Mammography in Breast Cancer Diagnosis and Screening: A Systematic Review and Meta-Analysis, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(3), 323-337. magiran.com/p1483519
بیتاسادات زگردی، علی اکبری ساری، حمید رواقی، آرش بربار، محمد مرادی جو، آیدین آرین خصال ، بررسی اثربخشی ماموگرافی دیجیتال در مقایسه با ماموگرافی آنالوگ درغربالگری و تشخیص سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1394؛ 5(3): 323-337. magiran.com/p1483519
Bita Sadat Zegordi, Ali Akbari Sari, Hamidn Ravaghi, Arash Bordbar, Mohammad Moradi Joo, Aidin Arian Khesal, Comparing the Effectiveness of Digital and Analog Mammography in Breast Cancer Diagnosis and Screening: A Systematic Review and Meta-Analysis, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2015; 5(3): 323-337. magiran.com/p1483519
بیتاسادات زگردی، علی اکبری ساری، حمید رواقی، آرش بربار، محمد مرادی جو، آیدین آرین خصال ، "بررسی اثربخشی ماموگرافی دیجیتال در مقایسه با ماموگرافی آنالوگ درغربالگری و تشخیص سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 5، شماره 3 (1394): 323-337. magiran.com/p1483519
Bita Sadat Zegordi, Ali Akbari Sari, Hamidn Ravaghi, Arash Bordbar, Mohammad Moradi Joo, Aidin Arian Khesal, "Comparing the Effectiveness of Digital and Analog Mammography in Breast Cancer Diagnosis and Screening: A Systematic Review and Meta-Analysis", Journal of Fasa University of Medical Sciences 5, no.3 (2015): 323-337. magiran.com/p1483519
بیتاسادات زگردی، علی اکبری ساری، حمید رواقی، آرش بربار، محمد مرادی جو، آیدین آرین خصال ، (1394). 'بررسی اثربخشی ماموگرافی دیجیتال در مقایسه با ماموگرافی آنالوگ درغربالگری و تشخیص سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(3)، صص.323-337. magiran.com/p1483519
Bita Sadat Zegordi, Ali Akbari Sari, Hamidn Ravaghi, Arash Bordbar, Mohammad Moradi Joo, Aidin Arian Khesal, (2015). 'Comparing the Effectiveness of Digital and Analog Mammography in Breast Cancer Diagnosis and Screening: A Systematic Review and Meta-Analysis', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(3), pp.323-337. magiran.com/p1483519
بیتاسادات زگردی؛ علی اکبری ساری؛ حمید رواقی؛ آرش بربار؛ محمد مرادی جو؛ آیدین آرین خصال . "بررسی اثربخشی ماموگرافی دیجیتال در مقایسه با ماموگرافی آنالوگ درغربالگری و تشخیص سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5 ،3 ، 1394، 323-337. magiran.com/p1483519
Bita Sadat Zegordi; Ali Akbari Sari; Hamidn Ravaghi; Arash Bordbar; Mohammad Moradi Joo; Aidin Arian Khesal. "Comparing the Effectiveness of Digital and Analog Mammography in Breast Cancer Diagnosis and Screening: A Systematic Review and Meta-Analysis", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5, 3, 2015, 323-337. magiran.com/p1483519
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال