ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولی الله حسنی، بهرام معظمی، مرجان لادن ، یوسف علی محمدی، شهلا چایچیان، مانا فرهناک رودسری، حمیدرضا داوری، (1394). مدیریت بیهوشی در کیست هیداتید ریه اطفال: گزارش مورد، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(3)، 296-301. magiran.com/p1483524
Valiollah Hasani, Bahram Moazzami, Marjan Lada, Yousef Alimohamadi, Shahla Chaichian, Mana Farahnak Rodsari, Hamid Reza Davari, (2015). Conductance of Anesthesia in Pediatrics Pulmonary Hydatid Cyst: A Case report, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(3), 296-301. magiran.com/p1483524
ولی الله حسنی، بهرام معظمی، مرجان لادن ، یوسف علی محمدی، شهلا چایچیان، مانا فرهناک رودسری، حمیدرضا داوری، مدیریت بیهوشی در کیست هیداتید ریه اطفال: گزارش مورد. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1394؛ 5(3): 296-301. magiran.com/p1483524
Valiollah Hasani, Bahram Moazzami, Marjan Lada, Yousef Alimohamadi, Shahla Chaichian, Mana Farahnak Rodsari, Hamid Reza Davari, Conductance of Anesthesia in Pediatrics Pulmonary Hydatid Cyst: A Case report, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2015; 5(3): 296-301. magiran.com/p1483524
ولی الله حسنی، بهرام معظمی، مرجان لادن ، یوسف علی محمدی، شهلا چایچیان، مانا فرهناک رودسری، حمیدرضا داوری، "مدیریت بیهوشی در کیست هیداتید ریه اطفال: گزارش مورد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 5، شماره 3 (1394): 296-301. magiran.com/p1483524
Valiollah Hasani, Bahram Moazzami, Marjan Lada, Yousef Alimohamadi, Shahla Chaichian, Mana Farahnak Rodsari, Hamid Reza Davari, "Conductance of Anesthesia in Pediatrics Pulmonary Hydatid Cyst: A Case report", Journal of Fasa University of Medical Sciences 5, no.3 (2015): 296-301. magiran.com/p1483524
ولی الله حسنی، بهرام معظمی، مرجان لادن ، یوسف علی محمدی، شهلا چایچیان، مانا فرهناک رودسری، حمیدرضا داوری، (1394). 'مدیریت بیهوشی در کیست هیداتید ریه اطفال: گزارش مورد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(3)، صص.296-301. magiran.com/p1483524
Valiollah Hasani, Bahram Moazzami, Marjan Lada, Yousef Alimohamadi, Shahla Chaichian, Mana Farahnak Rodsari, Hamid Reza Davari, (2015). 'Conductance of Anesthesia in Pediatrics Pulmonary Hydatid Cyst: A Case report', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(3), pp.296-301. magiran.com/p1483524
ولی الله حسنی؛ بهرام معظمی؛ مرجان لادن ؛ یوسف علی محمدی؛ شهلا چایچیان؛ مانا فرهناک رودسری؛ حمیدرضا داوری. "مدیریت بیهوشی در کیست هیداتید ریه اطفال: گزارش مورد". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5 ،3 ، 1394، 296-301. magiran.com/p1483524
Valiollah Hasani; Bahram Moazzami; Marjan Lada; Yousef Alimohamadi; Shahla Chaichian; Mana Farahnak Rodsari; Hamid Reza Davari. "Conductance of Anesthesia in Pediatrics Pulmonary Hydatid Cyst: A Case report", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5, 3, 2015, 296-301. magiran.com/p1483524
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال