ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی سرلک، آرزو کشاورز، الهام کشاورز ، (1394). بررسی نقش مدیریت دانش در اولویت بندی منابع انسانی، فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 1(3)، 3-21. magiran.com/p1483795
Mohammad Ali Sarlak, Arezu Keshavarz, Elham Keshavarz, (2015). Examining the role of knowledge management in assessing riorities for human resources, Quarterly of Knowledge Studies, 1(3), 3-21. magiran.com/p1483795
محمدعلی سرلک، آرزو کشاورز، الهام کشاورز ، بررسی نقش مدیریت دانش در اولویت بندی منابع انسانی. فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 1394؛ 1(3): 3-21. magiran.com/p1483795
Mohammad Ali Sarlak, Arezu Keshavarz, Elham Keshavarz, Examining the role of knowledge management in assessing riorities for human resources, Quarterly of Knowledge Studies, 2015; 1(3): 3-21. magiran.com/p1483795
محمدعلی سرلک، آرزو کشاورز، الهام کشاورز ، "بررسی نقش مدیریت دانش در اولویت بندی منابع انسانی"، فصلنامه مطالعات دانش شناسی 1، شماره 3 (1394): 3-21. magiran.com/p1483795
Mohammad Ali Sarlak, Arezu Keshavarz, Elham Keshavarz, "Examining the role of knowledge management in assessing riorities for human resources", Quarterly of Knowledge Studies 1, no.3 (2015): 3-21. magiran.com/p1483795
محمدعلی سرلک، آرزو کشاورز، الهام کشاورز ، (1394). 'بررسی نقش مدیریت دانش در اولویت بندی منابع انسانی'، فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 1(3)، صص.3-21. magiran.com/p1483795
Mohammad Ali Sarlak, Arezu Keshavarz, Elham Keshavarz, (2015). 'Examining the role of knowledge management in assessing riorities for human resources', Quarterly of Knowledge Studies, 1(3), pp.3-21. magiran.com/p1483795
محمدعلی سرلک؛ آرزو کشاورز؛ الهام کشاورز . "بررسی نقش مدیریت دانش در اولویت بندی منابع انسانی". فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 1 ،3 ، 1394، 3-21. magiran.com/p1483795
Mohammad Ali Sarlak; Arezu Keshavarz; Elham Keshavarz. "Examining the role of knowledge management in assessing riorities for human resources", Quarterly of Knowledge Studies, 1, 3, 2015, 3-21. magiran.com/p1483795
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال