ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیامک دخانی ، کریم سلیمانی، (1394). بررسی آماری اثر روش های جمع آوری آب باران بر کاهش میزان سیل و رواناب در مناطق نیمه خشک تا نیمه مرطوب ایران مرکزی (مطالعه موردی در 9 زیرحوزه آبخیز در استان اصفهان)، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 4(6)، 71-76. magiran.com/p1485371
Dokhani Siamak, Soleimani Karim, (2015). Statistical analysis the effect of rain water harvesting methods on reducing of flood and runoff in semi humid and semi-arid area of Iran (the case study 9 watershed in Esfahan province), Desert Ecosystem Engineering Journal, 4(6), 71-76. magiran.com/p1485371
سیامک دخانی ، کریم سلیمانی، بررسی آماری اثر روش های جمع آوری آب باران بر کاهش میزان سیل و رواناب در مناطق نیمه خشک تا نیمه مرطوب ایران مرکزی (مطالعه موردی در 9 زیرحوزه آبخیز در استان اصفهان). نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1394؛ 4(6): 71-76. magiran.com/p1485371
Dokhani Siamak, Soleimani Karim, Statistical analysis the effect of rain water harvesting methods on reducing of flood and runoff in semi humid and semi-arid area of Iran (the case study 9 watershed in Esfahan province), Desert Ecosystem Engineering Journal, 2015; 4(6): 71-76. magiran.com/p1485371
سیامک دخانی ، کریم سلیمانی، "بررسی آماری اثر روش های جمع آوری آب باران بر کاهش میزان سیل و رواناب در مناطق نیمه خشک تا نیمه مرطوب ایران مرکزی (مطالعه موردی در 9 زیرحوزه آبخیز در استان اصفهان)"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 4، شماره 6 (1394): 71-76. magiran.com/p1485371
Dokhani Siamak, Soleimani Karim, "Statistical analysis the effect of rain water harvesting methods on reducing of flood and runoff in semi humid and semi-arid area of Iran (the case study 9 watershed in Esfahan province)", Desert Ecosystem Engineering Journal 4, no.6 (2015): 71-76. magiran.com/p1485371
سیامک دخانی ، کریم سلیمانی، (1394). 'بررسی آماری اثر روش های جمع آوری آب باران بر کاهش میزان سیل و رواناب در مناطق نیمه خشک تا نیمه مرطوب ایران مرکزی (مطالعه موردی در 9 زیرحوزه آبخیز در استان اصفهان)'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 4(6)، صص.71-76. magiran.com/p1485371
Dokhani Siamak, Soleimani Karim, (2015). 'Statistical analysis the effect of rain water harvesting methods on reducing of flood and runoff in semi humid and semi-arid area of Iran (the case study 9 watershed in Esfahan province)', Desert Ecosystem Engineering Journal, 4(6), pp.71-76. magiran.com/p1485371
سیامک دخانی ؛ کریم سلیمانی. "بررسی آماری اثر روش های جمع آوری آب باران بر کاهش میزان سیل و رواناب در مناطق نیمه خشک تا نیمه مرطوب ایران مرکزی (مطالعه موردی در 9 زیرحوزه آبخیز در استان اصفهان)". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 4 ،6 ، 1394، 71-76. magiran.com/p1485371
Dokhani Siamak; Soleimani Karim. "Statistical analysis the effect of rain water harvesting methods on reducing of flood and runoff in semi humid and semi-arid area of Iran (the case study 9 watershed in Esfahan province)", Desert Ecosystem Engineering Journal, 4, 6, 2015, 71-76. magiran.com/p1485371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال