ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین قمری کیوی، علی شیخ الاسلامی، زهرا عادل، (1394). اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دختران پرخاشگر، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 14(55)، 56-72. magiran.com/p1485688
Hosein Ghamari Qivi, Ali Sheykholeslami, Zahra Adel, (2016). The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Anger and Psychological Well-Being of Aggressive Girls, Counseling Research & Developments, 14(55), 56-72. magiran.com/p1485688
حسین قمری کیوی، علی شیخ الاسلامی، زهرا عادل، اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دختران پرخاشگر. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1394؛ 14(55): 56-72. magiran.com/p1485688
Hosein Ghamari Qivi, Ali Sheykholeslami, Zahra Adel, The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Anger and Psychological Well-Being of Aggressive Girls, Counseling Research & Developments, 2016; 14(55): 56-72. magiran.com/p1485688
حسین قمری کیوی، علی شیخ الاسلامی، زهرا عادل، "اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دختران پرخاشگر"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 14، شماره 55 (1394): 56-72. magiran.com/p1485688
Hosein Ghamari Qivi, Ali Sheykholeslami, Zahra Adel, "The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Anger and Psychological Well-Being of Aggressive Girls", Counseling Research & Developments 14, no.55 (2016): 56-72. magiran.com/p1485688
حسین قمری کیوی، علی شیخ الاسلامی، زهرا عادل، (1394). 'اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دختران پرخاشگر'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 14(55)، صص.56-72. magiran.com/p1485688
Hosein Ghamari Qivi, Ali Sheykholeslami, Zahra Adel, (2016). 'The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Anger and Psychological Well-Being of Aggressive Girls', Counseling Research & Developments, 14(55), pp.56-72. magiran.com/p1485688
حسین قمری کیوی؛ علی شیخ الاسلامی؛ زهرا عادل. "اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دختران پرخاشگر". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 14 ،55 ، 1394، 56-72. magiran.com/p1485688
Hosein Ghamari Qivi; Ali Sheykholeslami; Zahra Adel. "The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Anger and Psychological Well-Being of Aggressive Girls", Counseling Research & Developments, 14, 55, 2016, 56-72. magiran.com/p1485688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال