ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خالد اصلانی، زیبا زندی، عباس امان الهی، (1394). رابطه بین سبک های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث سازی، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 14(55)، 4-22. magiran.com/p1485691
Khaled Aslani, Ziba Zandi, Abbas Amanelahi, (2016). The Relationship between Attachment Styles with General Health and Affective Adjustment: The Mediating Role of Child's Evaluation of Inter-Parental Conflict and Triangulation, Counseling Research & Developments, 14(55), 4-22. magiran.com/p1485691
خالد اصلانی، زیبا زندی، عباس امان الهی، رابطه بین سبک های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث سازی. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1394؛ 14(55): 4-22. magiran.com/p1485691
Khaled Aslani, Ziba Zandi, Abbas Amanelahi, The Relationship between Attachment Styles with General Health and Affective Adjustment: The Mediating Role of Child's Evaluation of Inter-Parental Conflict and Triangulation, Counseling Research & Developments, 2016; 14(55): 4-22. magiran.com/p1485691
خالد اصلانی، زیبا زندی، عباس امان الهی، "رابطه بین سبک های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث سازی"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 14، شماره 55 (1394): 4-22. magiran.com/p1485691
Khaled Aslani, Ziba Zandi, Abbas Amanelahi, "The Relationship between Attachment Styles with General Health and Affective Adjustment: The Mediating Role of Child's Evaluation of Inter-Parental Conflict and Triangulation", Counseling Research & Developments 14, no.55 (2016): 4-22. magiran.com/p1485691
خالد اصلانی، زیبا زندی، عباس امان الهی، (1394). 'رابطه بین سبک های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث سازی'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 14(55)، صص.4-22. magiran.com/p1485691
Khaled Aslani, Ziba Zandi, Abbas Amanelahi, (2016). 'The Relationship between Attachment Styles with General Health and Affective Adjustment: The Mediating Role of Child's Evaluation of Inter-Parental Conflict and Triangulation', Counseling Research & Developments, 14(55), pp.4-22. magiran.com/p1485691
خالد اصلانی؛ زیبا زندی؛ عباس امان الهی. "رابطه بین سبک های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث سازی". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 14 ،55 ، 1394، 4-22. magiran.com/p1485691
Khaled Aslani; Ziba Zandi; Abbas Amanelahi. "The Relationship between Attachment Styles with General Health and Affective Adjustment: The Mediating Role of Child's Evaluation of Inter-Parental Conflict and Triangulation", Counseling Research & Developments, 14, 55, 2016, 4-22. magiran.com/p1485691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال