ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس خالقی نژاد، محمد ضیاءالدینی، (1394). بررسی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به نقش میانجی دانش ایمنی و انگیزش ایمنی در مجتمع مس سرچشمه، مجله بهداشت و ایمنی کار، 5(4)، 69-86. magiran.com/p1486535
A. Khaleghinejad, M. Ziaaldini, (2016). Relationship between employee's safety climate and safety performance with respect to mediating effect of safety knowledge and safety motivation in Sarcheshmeh copper complex, Journal of Health and Safety at Work, 5(4), 69-86. magiran.com/p1486535
عباس خالقی نژاد، محمد ضیاءالدینی، بررسی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به نقش میانجی دانش ایمنی و انگیزش ایمنی در مجتمع مس سرچشمه. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1394؛ 5(4): 69-86. magiran.com/p1486535
A. Khaleghinejad, M. Ziaaldini, Relationship between employee's safety climate and safety performance with respect to mediating effect of safety knowledge and safety motivation in Sarcheshmeh copper complex, Journal of Health and Safety at Work, 2016; 5(4): 69-86. magiran.com/p1486535
عباس خالقی نژاد، محمد ضیاءالدینی، "بررسی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به نقش میانجی دانش ایمنی و انگیزش ایمنی در مجتمع مس سرچشمه"، مجله بهداشت و ایمنی کار 5، شماره 4 (1394): 69-86. magiran.com/p1486535
A. Khaleghinejad, M. Ziaaldini, "Relationship between employee's safety climate and safety performance with respect to mediating effect of safety knowledge and safety motivation in Sarcheshmeh copper complex", Journal of Health and Safety at Work 5, no.4 (2016): 69-86. magiran.com/p1486535
عباس خالقی نژاد، محمد ضیاءالدینی، (1394). 'بررسی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به نقش میانجی دانش ایمنی و انگیزش ایمنی در مجتمع مس سرچشمه'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 5(4)، صص.69-86. magiran.com/p1486535
A. Khaleghinejad, M. Ziaaldini, (2016). 'Relationship between employee's safety climate and safety performance with respect to mediating effect of safety knowledge and safety motivation in Sarcheshmeh copper complex', Journal of Health and Safety at Work, 5(4), pp.69-86. magiran.com/p1486535
عباس خالقی نژاد؛ محمد ضیاءالدینی. "بررسی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به نقش میانجی دانش ایمنی و انگیزش ایمنی در مجتمع مس سرچشمه". مجله بهداشت و ایمنی کار، 5 ،4 ، 1394، 69-86. magiran.com/p1486535
A. Khaleghinejad; M. Ziaaldini. "Relationship between employee's safety climate and safety performance with respect to mediating effect of safety knowledge and safety motivation in Sarcheshmeh copper complex", Journal of Health and Safety at Work, 5, 4, 2016, 69-86. magiran.com/p1486535
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال