ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید علیزاده، اردلان علیزاده، لادن آریانا، (1388). بهینه سازی مصرف نیتروژن و فسفر در زراعت پایدار ذرت با استفاده از میکوریزا و ورمی کمپوست، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 3(3)، 303. magiran.com/p1486751
O. Alizadeh, A. Alizadeh, L. Ariana, (2009). Nitrogen and phosphorous use optimization in corn production with mycorrhiza and vermicompost utilization, Journal of New Finding in Agricultural, 3(3), 303. magiran.com/p1486751
امید علیزاده، اردلان علیزاده، لادن آریانا، بهینه سازی مصرف نیتروژن و فسفر در زراعت پایدار ذرت با استفاده از میکوریزا و ورمی کمپوست. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 1388؛ 3(3): 303. magiran.com/p1486751
O. Alizadeh, A. Alizadeh, L. Ariana, Nitrogen and phosphorous use optimization in corn production with mycorrhiza and vermicompost utilization, Journal of New Finding in Agricultural, 2009; 3(3): 303. magiran.com/p1486751
امید علیزاده، اردلان علیزاده، لادن آریانا، "بهینه سازی مصرف نیتروژن و فسفر در زراعت پایدار ذرت با استفاده از میکوریزا و ورمی کمپوست"، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 3، شماره 3 (1388): 303. magiran.com/p1486751
O. Alizadeh, A. Alizadeh, L. Ariana, "Nitrogen and phosphorous use optimization in corn production with mycorrhiza and vermicompost utilization", Journal of New Finding in Agricultural 3, no.3 (2009): 303. magiran.com/p1486751
امید علیزاده، اردلان علیزاده، لادن آریانا، (1388). 'بهینه سازی مصرف نیتروژن و فسفر در زراعت پایدار ذرت با استفاده از میکوریزا و ورمی کمپوست'، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 3(3)، صص.303. magiran.com/p1486751
O. Alizadeh, A. Alizadeh, L. Ariana, (2009). 'Nitrogen and phosphorous use optimization in corn production with mycorrhiza and vermicompost utilization', Journal of New Finding in Agricultural, 3(3), pp.303. magiran.com/p1486751
امید علیزاده؛ اردلان علیزاده؛ لادن آریانا. "بهینه سازی مصرف نیتروژن و فسفر در زراعت پایدار ذرت با استفاده از میکوریزا و ورمی کمپوست". فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 3 ،3 ، 1388، 303. magiran.com/p1486751
O. Alizadeh; A. Alizadeh; L. Ariana. "Nitrogen and phosphorous use optimization in corn production with mycorrhiza and vermicompost utilization", Journal of New Finding in Agricultural, 3, 3, 2009, 303. magiran.com/p1486751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال