ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه تفنگ ساز پور، حبیب الله روشنفکر، موسی مسکرباشی، سعید برومند نسب، (1394). اثر محدودیت آبیاری و روش کشت بر برخی خصوصیات کمی وکیفی ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)، فصلنامه تولیدات گیاهی، 38(2)، 1-12. magiran.com/p1487142
R. Tofang Saz Poor, H. Roshanfekr, M. Meskarbashee, S. Bromand Nasab, (2015). Effect of irrigation deficit and cultivation method on some quantitative and qualitative characteristics of potato cultivars, The Plant Production, 38(2), 1-12. magiran.com/p1487142
راضیه تفنگ ساز پور، حبیب الله روشنفکر، موسی مسکرباشی، سعید برومند نسب، اثر محدودیت آبیاری و روش کشت بر برخی خصوصیات کمی وکیفی ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.). فصلنامه تولیدات گیاهی، 1394؛ 38(2): 1-12. magiran.com/p1487142
R. Tofang Saz Poor, H. Roshanfekr, M. Meskarbashee, S. Bromand Nasab, Effect of irrigation deficit and cultivation method on some quantitative and qualitative characteristics of potato cultivars, The Plant Production, 2015; 38(2): 1-12. magiran.com/p1487142
راضیه تفنگ ساز پور، حبیب الله روشنفکر، موسی مسکرباشی، سعید برومند نسب، "اثر محدودیت آبیاری و روش کشت بر برخی خصوصیات کمی وکیفی ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)"، فصلنامه تولیدات گیاهی 38، شماره 2 (1394): 1-12. magiran.com/p1487142
R. Tofang Saz Poor, H. Roshanfekr, M. Meskarbashee, S. Bromand Nasab, "Effect of irrigation deficit and cultivation method on some quantitative and qualitative characteristics of potato cultivars", The Plant Production 38, no.2 (2015): 1-12. magiran.com/p1487142
راضیه تفنگ ساز پور، حبیب الله روشنفکر، موسی مسکرباشی، سعید برومند نسب، (1394). 'اثر محدودیت آبیاری و روش کشت بر برخی خصوصیات کمی وکیفی ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 38(2)، صص.1-12. magiran.com/p1487142
R. Tofang Saz Poor, H. Roshanfekr, M. Meskarbashee, S. Bromand Nasab, (2015). 'Effect of irrigation deficit and cultivation method on some quantitative and qualitative characteristics of potato cultivars', The Plant Production, 38(2), pp.1-12. magiran.com/p1487142
راضیه تفنگ ساز پور؛ حبیب الله روشنفکر؛ موسی مسکرباشی؛ سعید برومند نسب. "اثر محدودیت آبیاری و روش کشت بر برخی خصوصیات کمی وکیفی ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)". فصلنامه تولیدات گیاهی، 38 ،2 ، 1394، 1-12. magiran.com/p1487142
R. Tofang Saz Poor; H. Roshanfekr; M. Meskarbashee; S. Bromand Nasab. "Effect of irrigation deficit and cultivation method on some quantitative and qualitative characteristics of potato cultivars", The Plant Production, 38, 2, 2015, 1-12. magiran.com/p1487142
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال