ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Razi Naserifar, Fatemeh Ghaffarifar, Abdolhosein Dalimi, Zohreh Shar¬Ifi, Kavous Solhjoo, Kami Hosseinian Khosroshahi, (2016). Evaluation of Immunogenicity of Cocktail DNA Vaccine Contain¬ing Plasmids Encoding Complete GRA5, SAG1, and ROP2 Antigens of Toxoplasma gondii in BALB/C Mice, Iranian Journal of Parasitology, 10(4), 590-598. magiran.com/p1487684
Razi Naserifar, Fatemeh Ghaffarifar, Abdolhosein Dalimi, Zohreh Shar¬Ifi, Kavous Solhjoo, Kami Hosseinian Khosroshahi, Evaluation of Immunogenicity of Cocktail DNA Vaccine Contain¬ing Plasmids Encoding Complete GRA5, SAG1, and ROP2 Antigens of Toxoplasma gondii in BALB/C Mice, Iranian Journal of Parasitology, 2016; 10(4): 590-598. magiran.com/p1487684
Razi Naserifar, Fatemeh Ghaffarifar, Abdolhosein Dalimi, Zohreh Shar¬Ifi, Kavous Solhjoo, Kami Hosseinian Khosroshahi, "Evaluation of Immunogenicity of Cocktail DNA Vaccine Contain¬ing Plasmids Encoding Complete GRA5, SAG1, and ROP2 Antigens of Toxoplasma gondii in BALB/C Mice", Iranian Journal of Parasitology 10, no.4 (2016): 590-598. magiran.com/p1487684
Razi Naserifar, Fatemeh Ghaffarifar, Abdolhosein Dalimi, Zohreh Shar¬Ifi, Kavous Solhjoo, Kami Hosseinian Khosroshahi, (2016). 'Evaluation of Immunogenicity of Cocktail DNA Vaccine Contain¬ing Plasmids Encoding Complete GRA5, SAG1, and ROP2 Antigens of Toxoplasma gondii in BALB/C Mice', Iranian Journal of Parasitology, 10(4), pp.590-598. magiran.com/p1487684
Razi Naserifar; Fatemeh Ghaffarifar; Abdolhosein Dalimi; Zohreh Shar¬Ifi; Kavous Solhjoo; Kami Hosseinian Khosroshahi. "Evaluation of Immunogenicity of Cocktail DNA Vaccine Contain¬ing Plasmids Encoding Complete GRA5, SAG1, and ROP2 Antigens of Toxoplasma gondii in BALB/C Mice", Iranian Journal of Parasitology, 10, 4, 2016, 590-598. magiran.com/p1487684
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال