ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیر السادات طباطبایی زاده ، محمد رضا اختصاصی، حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، (1391). مقایسه وضعیت فعلی بیابان زایی به دو روش IMDPA و MICD با تاکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی: دشت فخرآباد مهریز)، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1(1)، 59-71. magiran.com/p1487871
Monir Sadat Tabatabaeezadeh , Mohamad Reza Ekhtesasi, Hasan Ahmadi, Aliakhbar Nazary Samany, (2013). A comparison of current status of Desertification using MICD and IMDPA methods with emphasis on wind erosion (Case study: fakhrabad-mehriz plain -Yazd), Desert Ecosystem Engineering Journal, 1(1), 59-71. magiran.com/p1487871
منیر السادات طباطبایی زاده ، محمد رضا اختصاصی، حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، مقایسه وضعیت فعلی بیابان زایی به دو روش IMDPA و MICD با تاکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی: دشت فخرآباد مهریز). نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1391؛ 1(1): 59-71. magiran.com/p1487871
Monir Sadat Tabatabaeezadeh , Mohamad Reza Ekhtesasi, Hasan Ahmadi, Aliakhbar Nazary Samany, A comparison of current status of Desertification using MICD and IMDPA methods with emphasis on wind erosion (Case study: fakhrabad-mehriz plain -Yazd), Desert Ecosystem Engineering Journal, 2013; 1(1): 59-71. magiran.com/p1487871
منیر السادات طباطبایی زاده ، محمد رضا اختصاصی، حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، "مقایسه وضعیت فعلی بیابان زایی به دو روش IMDPA و MICD با تاکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی: دشت فخرآباد مهریز)"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 1، شماره 1 (1391): 59-71. magiran.com/p1487871
Monir Sadat Tabatabaeezadeh , Mohamad Reza Ekhtesasi, Hasan Ahmadi, Aliakhbar Nazary Samany, "A comparison of current status of Desertification using MICD and IMDPA methods with emphasis on wind erosion (Case study: fakhrabad-mehriz plain -Yazd)", Desert Ecosystem Engineering Journal 1, no.1 (2013): 59-71. magiran.com/p1487871
منیر السادات طباطبایی زاده ، محمد رضا اختصاصی، حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، (1391). 'مقایسه وضعیت فعلی بیابان زایی به دو روش IMDPA و MICD با تاکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی: دشت فخرآباد مهریز)'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1(1)، صص.59-71. magiran.com/p1487871
Monir Sadat Tabatabaeezadeh , Mohamad Reza Ekhtesasi, Hasan Ahmadi, Aliakhbar Nazary Samany, (2013). 'A comparison of current status of Desertification using MICD and IMDPA methods with emphasis on wind erosion (Case study: fakhrabad-mehriz plain -Yazd)', Desert Ecosystem Engineering Journal, 1(1), pp.59-71. magiran.com/p1487871
منیر السادات طباطبایی زاده ؛ محمد رضا اختصاصی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی. "مقایسه وضعیت فعلی بیابان زایی به دو روش IMDPA و MICD با تاکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی: دشت فخرآباد مهریز)". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1 ،1 ، 1391، 59-71. magiran.com/p1487871
Monir Sadat Tabatabaeezadeh ; Mohamad Reza Ekhtesasi; Hasan Ahmadi; Aliakhbar Nazary Samany. "A comparison of current status of Desertification using MICD and IMDPA methods with emphasis on wind erosion (Case study: fakhrabad-mehriz plain -Yazd)", Desert Ecosystem Engineering Journal, 1, 1, 2013, 59-71. magiran.com/p1487871
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال