ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره صادقی شاهرخت ، محمد جنگجو، زهرا نیکبخت، عادله خاور، (1391). بررسی کشت بذر علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) در باقیمانده اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه اسپند (Peganum harmala.L)(مطالعه موردی)، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1(1)، 21-30. magiran.com/p1487877
Tahereh Sadeghi Shahrakht, Mohammad Mohammad Jankju, Zahra Nikbakht, (2013). Effects of seeding (Agropyron desertorum) within the residue and understory soil of harmal plant (Peganum harmala), Desert Ecosystem Engineering Journal, 1(1), 21-30. magiran.com/p1487877
طاهره صادقی شاهرخت ، محمد جنگجو، زهرا نیکبخت، عادله خاور، بررسی کشت بذر علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) در باقیمانده اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه اسپند (Peganum harmala.L)(مطالعه موردی). نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1391؛ 1(1): 21-30. magiran.com/p1487877
Tahereh Sadeghi Shahrakht, Mohammad Mohammad Jankju, Zahra Nikbakht, Effects of seeding (Agropyron desertorum) within the residue and understory soil of harmal plant (Peganum harmala), Desert Ecosystem Engineering Journal, 2013; 1(1): 21-30. magiran.com/p1487877
طاهره صادقی شاهرخت ، محمد جنگجو، زهرا نیکبخت، عادله خاور، "بررسی کشت بذر علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) در باقیمانده اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه اسپند (Peganum harmala.L)(مطالعه موردی)"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 1، شماره 1 (1391): 21-30. magiran.com/p1487877
Tahereh Sadeghi Shahrakht, Mohammad Mohammad Jankju, Zahra Nikbakht, "Effects of seeding (Agropyron desertorum) within the residue and understory soil of harmal plant (Peganum harmala)", Desert Ecosystem Engineering Journal 1, no.1 (2013): 21-30. magiran.com/p1487877
طاهره صادقی شاهرخت ، محمد جنگجو، زهرا نیکبخت، عادله خاور، (1391). 'بررسی کشت بذر علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) در باقیمانده اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه اسپند (Peganum harmala.L)(مطالعه موردی)'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1(1)، صص.21-30. magiran.com/p1487877
Tahereh Sadeghi Shahrakht, Mohammad Mohammad Jankju, Zahra Nikbakht, (2013). 'Effects of seeding (Agropyron desertorum) within the residue and understory soil of harmal plant (Peganum harmala)', Desert Ecosystem Engineering Journal, 1(1), pp.21-30. magiran.com/p1487877
طاهره صادقی شاهرخت ؛ محمد جنگجو؛ زهرا نیکبخت؛ عادله خاور. "بررسی کشت بذر علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) در باقیمانده اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه اسپند (Peganum harmala.L)(مطالعه موردی)". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1 ،1 ، 1391، 21-30. magiran.com/p1487877
Tahereh Sadeghi Shahrakht; Mohammad Mohammad Jankju; Zahra Nikbakht. "Effects of seeding (Agropyron desertorum) within the residue and understory soil of harmal plant (Peganum harmala)", Desert Ecosystem Engineering Journal, 1, 1, 2013, 21-30. magiran.com/p1487877
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال