ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامعلی پاشازاده، (1391). نامق کمال و زبان ادب فارسی، نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، 15(32)، 21. magiran.com/p1487997
Gholam Ali Pashazadeh, (2012). Namegh Kamal and Persian Language and Literature, Journal of Letters and Language, 15(32), 21. magiran.com/p1487997
غلامعلی پاشازاده، نامق کمال و زبان ادب فارسی. نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، 1391؛ 15(32): 21. magiran.com/p1487997
Gholam Ali Pashazadeh, Namegh Kamal and Persian Language and Literature, Journal of Letters and Language, 2012; 15(32): 21. magiran.com/p1487997
غلامعلی پاشازاده، "نامق کمال و زبان ادب فارسی"، نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 15، شماره 32 (1391): 21. magiran.com/p1487997
Gholam Ali Pashazadeh, "Namegh Kamal and Persian Language and Literature", Journal of Letters and Language 15, no.32 (2012): 21. magiran.com/p1487997
غلامعلی پاشازاده، (1391). 'نامق کمال و زبان ادب فارسی'، نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، 15(32)، صص.21. magiran.com/p1487997
Gholam Ali Pashazadeh, (2012). 'Namegh Kamal and Persian Language and Literature', Journal of Letters and Language, 15(32), pp.21. magiran.com/p1487997
غلامعلی پاشازاده. "نامق کمال و زبان ادب فارسی". نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، 15 ،32 ، 1391، 21. magiran.com/p1487997
Gholam Ali Pashazadeh. "Namegh Kamal and Persian Language and Literature", Journal of Letters and Language, 15, 32, 2012, 21. magiran.com/p1487997
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال