ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاووس حسن لی، آزاده نجفیان، (1391). بررسی شیوه نقد ادبی در آثار عبدالعلی دستغیب، نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، 15(32)، 61. magiran.com/p1488000
Kavoos Hasanli, Azadeh Najafian, (2012). The Analysis of Dstgheib's Literary Criticism Methodology, Journal of Letters and Language, 15(32), 61. magiran.com/p1488000
کاووس حسن لی، آزاده نجفیان، بررسی شیوه نقد ادبی در آثار عبدالعلی دستغیب. نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، 1391؛ 15(32): 61. magiran.com/p1488000
Kavoos Hasanli, Azadeh Najafian, The Analysis of Dstgheib's Literary Criticism Methodology, Journal of Letters and Language, 2012; 15(32): 61. magiran.com/p1488000
کاووس حسن لی، آزاده نجفیان، "بررسی شیوه نقد ادبی در آثار عبدالعلی دستغیب"، نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 15، شماره 32 (1391): 61. magiran.com/p1488000
Kavoos Hasanli, Azadeh Najafian, "The Analysis of Dstgheib's Literary Criticism Methodology", Journal of Letters and Language 15, no.32 (2012): 61. magiran.com/p1488000
کاووس حسن لی، آزاده نجفیان، (1391). 'بررسی شیوه نقد ادبی در آثار عبدالعلی دستغیب'، نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، 15(32)، صص.61. magiran.com/p1488000
Kavoos Hasanli, Azadeh Najafian, (2012). 'The Analysis of Dstgheib's Literary Criticism Methodology', Journal of Letters and Language, 15(32), pp.61. magiran.com/p1488000
کاووس حسن لی؛ آزاده نجفیان. "بررسی شیوه نقد ادبی در آثار عبدالعلی دستغیب". نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، 15 ،32 ، 1391، 61. magiran.com/p1488000
Kavoos Hasanli; Azadeh Najafian. "The Analysis of Dstgheib's Literary Criticism Methodology", Journal of Letters and Language, 15, 32, 2012, 61. magiran.com/p1488000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال