ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدقدرت الله حسینی، رضا احمدی، ولی باقری، (1394). ارزیابی تاثیر اجرای عملیات سطوح آبگیر باران بر وضعیت مراتع (مطالعه موردی: مراتع خشک و نیمه خشک منطقه دهلران)، مجله سامانه های سطوح آبگیر باران، 3(1)، 57-64. magiran.com/p1488265
Ghodrat Hoseini, Reza Ahmadi, Vali Bagheri, (2015). Assessing the Impact of the Implementing the Operation of Land Surface Rainwater Catchments on the Conditions of Pastures (Case Study: Arid and Semi-Arid Pastures of Dehloran Region), Iranian Journal of Rainwater Catchment Systems, 3(1), 57-64. magiran.com/p1488265
سیدقدرت الله حسینی، رضا احمدی، ولی باقری، ارزیابی تاثیر اجرای عملیات سطوح آبگیر باران بر وضعیت مراتع (مطالعه موردی: مراتع خشک و نیمه خشک منطقه دهلران). مجله سامانه های سطوح آبگیر باران، 1394؛ 3(1): 57-64. magiran.com/p1488265
Ghodrat Hoseini, Reza Ahmadi, Vali Bagheri, Assessing the Impact of the Implementing the Operation of Land Surface Rainwater Catchments on the Conditions of Pastures (Case Study: Arid and Semi-Arid Pastures of Dehloran Region), Iranian Journal of Rainwater Catchment Systems, 2015; 3(1): 57-64. magiran.com/p1488265
سیدقدرت الله حسینی، رضا احمدی، ولی باقری، "ارزیابی تاثیر اجرای عملیات سطوح آبگیر باران بر وضعیت مراتع (مطالعه موردی: مراتع خشک و نیمه خشک منطقه دهلران)"، مجله سامانه های سطوح آبگیر باران 3، شماره 1 (1394): 57-64. magiran.com/p1488265
Ghodrat Hoseini, Reza Ahmadi, Vali Bagheri, "Assessing the Impact of the Implementing the Operation of Land Surface Rainwater Catchments on the Conditions of Pastures (Case Study: Arid and Semi-Arid Pastures of Dehloran Region)", Iranian Journal of Rainwater Catchment Systems 3, no.1 (2015): 57-64. magiran.com/p1488265
سیدقدرت الله حسینی، رضا احمدی، ولی باقری، (1394). 'ارزیابی تاثیر اجرای عملیات سطوح آبگیر باران بر وضعیت مراتع (مطالعه موردی: مراتع خشک و نیمه خشک منطقه دهلران)'، مجله سامانه های سطوح آبگیر باران، 3(1)، صص.57-64. magiran.com/p1488265
Ghodrat Hoseini, Reza Ahmadi, Vali Bagheri, (2015). 'Assessing the Impact of the Implementing the Operation of Land Surface Rainwater Catchments on the Conditions of Pastures (Case Study: Arid and Semi-Arid Pastures of Dehloran Region)', Iranian Journal of Rainwater Catchment Systems, 3(1), pp.57-64. magiran.com/p1488265
سیدقدرت الله حسینی؛ رضا احمدی؛ ولی باقری. "ارزیابی تاثیر اجرای عملیات سطوح آبگیر باران بر وضعیت مراتع (مطالعه موردی: مراتع خشک و نیمه خشک منطقه دهلران)". مجله سامانه های سطوح آبگیر باران، 3 ،1 ، 1394، 57-64. magiran.com/p1488265
Ghodrat Hoseini; Reza Ahmadi; Vali Bagheri. "Assessing the Impact of the Implementing the Operation of Land Surface Rainwater Catchments on the Conditions of Pastures (Case Study: Arid and Semi-Arid Pastures of Dehloran Region)", Iranian Journal of Rainwater Catchment Systems, 3, 1, 2015, 57-64. magiran.com/p1488265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال