ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحیل کیانپور برجویی، محسن پورنیا، محمد اسدپور، (1394). شیوع انگلهای رود های در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگا ه های شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان، فصلنامه بهداشت در عرصه، 3(1)، 16. magiran.com/p1488586
Rahill Kiyanpour Barjoee, Mohsen Pournia, Mohammad Asadpour, (2015). Prevalence of intestinal parasites among patients referred to laboratories in Masjed Soleiman city, Khuzestan Province, Journal of Health in the Field, 3(1), 16. magiran.com/p1488586
راحیل کیانپور برجویی، محسن پورنیا، محمد اسدپور، شیوع انگلهای رود های در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگا ه های شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان. فصلنامه بهداشت در عرصه، 1394؛ 3(1): 16. magiran.com/p1488586
Rahill Kiyanpour Barjoee, Mohsen Pournia, Mohammad Asadpour, Prevalence of intestinal parasites among patients referred to laboratories in Masjed Soleiman city, Khuzestan Province, Journal of Health in the Field, 2015; 3(1): 16. magiran.com/p1488586
راحیل کیانپور برجویی، محسن پورنیا، محمد اسدپور، "شیوع انگلهای رود های در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگا ه های شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان"، فصلنامه بهداشت در عرصه 3، شماره 1 (1394): 16. magiran.com/p1488586
Rahill Kiyanpour Barjoee, Mohsen Pournia, Mohammad Asadpour, "Prevalence of intestinal parasites among patients referred to laboratories in Masjed Soleiman city, Khuzestan Province", Journal of Health in the Field 3, no.1 (2015): 16. magiran.com/p1488586
راحیل کیانپور برجویی، محسن پورنیا، محمد اسدپور، (1394). 'شیوع انگلهای رود های در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگا ه های شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان'، فصلنامه بهداشت در عرصه، 3(1)، صص.16. magiran.com/p1488586
Rahill Kiyanpour Barjoee, Mohsen Pournia, Mohammad Asadpour, (2015). 'Prevalence of intestinal parasites among patients referred to laboratories in Masjed Soleiman city, Khuzestan Province', Journal of Health in the Field, 3(1), pp.16. magiran.com/p1488586
راحیل کیانپور برجویی؛ محسن پورنیا؛ محمد اسدپور. "شیوع انگلهای رود های در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگا ه های شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان". فصلنامه بهداشت در عرصه، 3 ،1 ، 1394، 16. magiran.com/p1488586
Rahill Kiyanpour Barjoee; Mohsen Pournia; Mohammad Asadpour. "Prevalence of intestinal parasites among patients referred to laboratories in Masjed Soleiman city, Khuzestan Province", Journal of Health in the Field, 3, 1, 2015, 16. magiran.com/p1488586
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال