ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون عباس نژاد، غلامرضا باطنی، مجید خلیلی، عارفه سیدشوری، شیوا اسماعیلی پراپری، (1393). باور به تاثیر اجرام آسمانی بر سلامت یا بیماری انسان در طب کهن چین و ختا (با نگاهی به کتاب تانکسوق نامه ایلخانی)، فصلنامه تاریخ پزشکی، 6(20)، 83-107. magiran.com/p1488651
Fereidoun Abbasnejad, Gholamreza Bateni, Majid Khalili, Arefeh Seyyed Shouri, Shiva Esmaili Parapari, (2014). Belief in the Influence of Celestial Bodies on Human Health in Ancient Chinies Medicine and Khta (A Review of the Book "Tansookh Nameh"), History of Medicin Journal, 6(20), 83-107. magiran.com/p1488651
فریدون عباس نژاد، غلامرضا باطنی، مجید خلیلی، عارفه سیدشوری، شیوا اسماعیلی پراپری، باور به تاثیر اجرام آسمانی بر سلامت یا بیماری انسان در طب کهن چین و ختا (با نگاهی به کتاب تانکسوق نامه ایلخانی). فصلنامه تاریخ پزشکی، 1393؛ 6(20): 83-107. magiran.com/p1488651
Fereidoun Abbasnejad, Gholamreza Bateni, Majid Khalili, Arefeh Seyyed Shouri, Shiva Esmaili Parapari, Belief in the Influence of Celestial Bodies on Human Health in Ancient Chinies Medicine and Khta (A Review of the Book "Tansookh Nameh"), History of Medicin Journal, 2014; 6(20): 83-107. magiran.com/p1488651
فریدون عباس نژاد، غلامرضا باطنی، مجید خلیلی، عارفه سیدشوری، شیوا اسماعیلی پراپری، "باور به تاثیر اجرام آسمانی بر سلامت یا بیماری انسان در طب کهن چین و ختا (با نگاهی به کتاب تانکسوق نامه ایلخانی)"، فصلنامه تاریخ پزشکی 6، شماره 20 (1393): 83-107. magiran.com/p1488651
Fereidoun Abbasnejad, Gholamreza Bateni, Majid Khalili, Arefeh Seyyed Shouri, Shiva Esmaili Parapari, "Belief in the Influence of Celestial Bodies on Human Health in Ancient Chinies Medicine and Khta (A Review of the Book "Tansookh Nameh")", History of Medicin Journal 6, no.20 (2014): 83-107. magiran.com/p1488651
فریدون عباس نژاد، غلامرضا باطنی، مجید خلیلی، عارفه سیدشوری، شیوا اسماعیلی پراپری، (1393). 'باور به تاثیر اجرام آسمانی بر سلامت یا بیماری انسان در طب کهن چین و ختا (با نگاهی به کتاب تانکسوق نامه ایلخانی)'، فصلنامه تاریخ پزشکی، 6(20)، صص.83-107. magiran.com/p1488651
Fereidoun Abbasnejad, Gholamreza Bateni, Majid Khalili, Arefeh Seyyed Shouri, Shiva Esmaili Parapari, (2014). 'Belief in the Influence of Celestial Bodies on Human Health in Ancient Chinies Medicine and Khta (A Review of the Book "Tansookh Nameh")', History of Medicin Journal, 6(20), pp.83-107. magiran.com/p1488651
فریدون عباس نژاد؛ غلامرضا باطنی؛ مجید خلیلی؛ عارفه سیدشوری؛ شیوا اسماعیلی پراپری. "باور به تاثیر اجرام آسمانی بر سلامت یا بیماری انسان در طب کهن چین و ختا (با نگاهی به کتاب تانکسوق نامه ایلخانی)". فصلنامه تاریخ پزشکی، 6 ،20 ، 1393، 83-107. magiran.com/p1488651
Fereidoun Abbasnejad; Gholamreza Bateni; Majid Khalili; Arefeh Seyyed Shouri; Shiva Esmaili Parapari. "Belief in the Influence of Celestial Bodies on Human Health in Ancient Chinies Medicine and Khta (A Review of the Book "Tansookh Nameh")", History of Medicin Journal, 6, 20, 2014, 83-107. magiran.com/p1488651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال