ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید خدابخش زاده، سمیرا امیرزاده مرادآبادی، صادق خدابخش زاده، محمد بنی اسد، (1394). بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی؛ موانع و راهکارها (مطالعه ی موردی:حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم)، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(4)، 323. magiran.com/p1489023
Khodabakhshzadeh Saeed, ÓÃی, ÑÇ Amirzadeh Moradabadi, Sadegh Khodabakhshzadeh, Mohammad Baniasadi, (2016). The Study of Factors Affecting Productivity of Human Resources; Barriers and Solutions: (Case study: Education Deputy University of Medical Sciences Bam), Educational Developement of Jundishapur, 6(4), 323. magiran.com/p1489023
سعید خدابخش زاده، سمیرا امیرزاده مرادآبادی، صادق خدابخش زاده، محمد بنی اسد، بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی؛ موانع و راهکارها (مطالعه ی موردی:حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم). فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1394؛ 6(4): 323. magiran.com/p1489023
Khodabakhshzadeh Saeed, ÓÃی, ÑÇ Amirzadeh Moradabadi, Sadegh Khodabakhshzadeh, Mohammad Baniasadi, The Study of Factors Affecting Productivity of Human Resources; Barriers and Solutions: (Case study: Education Deputy University of Medical Sciences Bam), Educational Developement of Jundishapur, 2016; 6(4): 323. magiran.com/p1489023
سعید خدابخش زاده، سمیرا امیرزاده مرادآبادی، صادق خدابخش زاده، محمد بنی اسد، "بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی؛ موانع و راهکارها (مطالعه ی موردی:حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم)"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 6، شماره 4 (1394): 323. magiran.com/p1489023
Khodabakhshzadeh Saeed, ÓÃی, ÑÇ Amirzadeh Moradabadi, Sadegh Khodabakhshzadeh, Mohammad Baniasadi, "The Study of Factors Affecting Productivity of Human Resources; Barriers and Solutions: (Case study: Education Deputy University of Medical Sciences Bam)", Educational Developement of Jundishapur 6, no.4 (2016): 323. magiran.com/p1489023
سعید خدابخش زاده، سمیرا امیرزاده مرادآبادی، صادق خدابخش زاده، محمد بنی اسد، (1394). 'بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی؛ موانع و راهکارها (مطالعه ی موردی:حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم)'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(4)، صص.323. magiran.com/p1489023
Khodabakhshzadeh Saeed, ÓÃی, ÑÇ Amirzadeh Moradabadi, Sadegh Khodabakhshzadeh, Mohammad Baniasadi, (2016). 'The Study of Factors Affecting Productivity of Human Resources; Barriers and Solutions: (Case study: Education Deputy University of Medical Sciences Bam)', Educational Developement of Jundishapur, 6(4), pp.323. magiran.com/p1489023
سعید خدابخش زاده؛ سمیرا امیرزاده مرادآبادی؛ صادق خدابخش زاده؛ محمد بنی اسد. "بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی؛ موانع و راهکارها (مطالعه ی موردی:حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم)". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6 ،4 ، 1394، 323. magiran.com/p1489023
Khodabakhshzadeh Saeed; ÓÃی; ÑÇ Amirzadeh Moradabadi; Sadegh Khodabakhshzadeh; Mohammad Baniasadi. "The Study of Factors Affecting Productivity of Human Resources; Barriers and Solutions: (Case study: Education Deputy University of Medical Sciences Bam)", Educational Developement of Jundishapur, 6, 4, 2016, 323. magiran.com/p1489023
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال