ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فخرالسادات نصیری ولیک نبی، محمدرضا اردلان، رقیه بهشتی راد، (1394). بررسی تاثیر صخره شیشه ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 13(3)، 377-398. magiran.com/p1490213
Fakhrosadat Nasiri Valekboni, Mohammad Reza Ardalan, Roghayeh Beheshtirad, (2015). Effect of Glass Cliff on Work Engagement with the role of mediator of Organizational Silence, Women in Development & Politics, 13(3), 377-398. magiran.com/p1490213
فخرالسادات نصیری ولیک نبی، محمدرضا اردلان، رقیه بهشتی راد، بررسی تاثیر صخره شیشه ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی. فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 1394؛ 13(3): 377-398. magiran.com/p1490213
Fakhrosadat Nasiri Valekboni, Mohammad Reza Ardalan, Roghayeh Beheshtirad, Effect of Glass Cliff on Work Engagement with the role of mediator of Organizational Silence, Women in Development & Politics, 2015; 13(3): 377-398. magiran.com/p1490213
فخرالسادات نصیری ولیک نبی، محمدرضا اردلان، رقیه بهشتی راد، "بررسی تاثیر صخره شیشه ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی"، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) 13، شماره 3 (1394): 377-398. magiran.com/p1490213
Fakhrosadat Nasiri Valekboni, Mohammad Reza Ardalan, Roghayeh Beheshtirad, "Effect of Glass Cliff on Work Engagement with the role of mediator of Organizational Silence", Women in Development & Politics 13, no.3 (2015): 377-398. magiran.com/p1490213
فخرالسادات نصیری ولیک نبی، محمدرضا اردلان، رقیه بهشتی راد، (1394). 'بررسی تاثیر صخره شیشه ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی'، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 13(3)، صص.377-398. magiran.com/p1490213
Fakhrosadat Nasiri Valekboni, Mohammad Reza Ardalan, Roghayeh Beheshtirad, (2015). 'Effect of Glass Cliff on Work Engagement with the role of mediator of Organizational Silence', Women in Development & Politics, 13(3), pp.377-398. magiran.com/p1490213
فخرالسادات نصیری ولیک نبی؛ محمدرضا اردلان؛ رقیه بهشتی راد. "بررسی تاثیر صخره شیشه ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی". فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 13 ،3 ، 1394، 377-398. magiran.com/p1490213
Fakhrosadat Nasiri Valekboni; Mohammad Reza Ardalan; Roghayeh Beheshtirad. "Effect of Glass Cliff on Work Engagement with the role of mediator of Organizational Silence", Women in Development & Politics, 13, 3, 2015, 377-398. magiran.com/p1490213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال