ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی دوستکامیان ، سعیده اشرفی، فردین قدمی، (1394). بررسی تغییرات الگوی فضایی یخبندا نهای دور های ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 30(3)، 39-50. magiran.com/p1490256
Mehdi Doostkamian , Saeedeh Ashrafi, Fardin Ghadami, (2015). Surveying of Changes in Spatial Pattern of Decadal Freezing of Iran, Geographical Research, 30(3), 39-50. magiran.com/p1490256
مهدی دوستکامیان ، سعیده اشرفی، فردین قدمی، بررسی تغییرات الگوی فضایی یخبندا نهای دور های ایران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 1394؛ 30(3): 39-50. magiran.com/p1490256
Mehdi Doostkamian , Saeedeh Ashrafi, Fardin Ghadami, Surveying of Changes in Spatial Pattern of Decadal Freezing of Iran, Geographical Research, 2015; 30(3): 39-50. magiran.com/p1490256
مهدی دوستکامیان ، سعیده اشرفی، فردین قدمی، "بررسی تغییرات الگوی فضایی یخبندا نهای دور های ایران"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 30، شماره 3 (1394): 39-50. magiran.com/p1490256
Mehdi Doostkamian , Saeedeh Ashrafi, Fardin Ghadami, "Surveying of Changes in Spatial Pattern of Decadal Freezing of Iran", Geographical Research 30, no.3 (2015): 39-50. magiran.com/p1490256
مهدی دوستکامیان ، سعیده اشرفی، فردین قدمی، (1394). 'بررسی تغییرات الگوی فضایی یخبندا نهای دور های ایران'، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 30(3)، صص.39-50. magiran.com/p1490256
Mehdi Doostkamian , Saeedeh Ashrafi, Fardin Ghadami, (2015). 'Surveying of Changes in Spatial Pattern of Decadal Freezing of Iran', Geographical Research, 30(3), pp.39-50. magiran.com/p1490256
مهدی دوستکامیان ؛ سعیده اشرفی؛ فردین قدمی. "بررسی تغییرات الگوی فضایی یخبندا نهای دور های ایران". فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 30 ،3 ، 1394، 39-50. magiran.com/p1490256
Mehdi Doostkamian ; Saeedeh Ashrafi; Fardin Ghadami. "Surveying of Changes in Spatial Pattern of Decadal Freezing of Iran", Geographical Research, 30, 3, 2015, 39-50. magiran.com/p1490256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال