ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته کمیجانی، مسعود صدری نسب، وحید چگینی، سید مصطفی سیادت موسوی، (1394). شبیه سازی امواج در جنوب دریای خزر با به کارگیری میدان باد (ECMWF (ERA-Interim و مقایسه با نتایج ISWM II، فصلنامه اقیانوس شناسی، 6(23)، 77-85. magiran.com/p1490371
Fereshteh Komijani, Masoud Sadri Nasab, Vahid Chegini, Seyed Mostafa Siadat Mousavi, (2015). Wave Simulation in South of Caspian Sea Using ECMWF (ERA-Interim) Wind Data and Comparing with ISWM II Results, Journal of Oceanography, 6(23), 77-85. magiran.com/p1490371
فرشته کمیجانی، مسعود صدری نسب، وحید چگینی، سید مصطفی سیادت موسوی، شبیه سازی امواج در جنوب دریای خزر با به کارگیری میدان باد (ECMWF (ERA-Interim و مقایسه با نتایج ISWM II. فصلنامه اقیانوس شناسی، 1394؛ 6(23): 77-85. magiran.com/p1490371
Fereshteh Komijani, Masoud Sadri Nasab, Vahid Chegini, Seyed Mostafa Siadat Mousavi, Wave Simulation in South of Caspian Sea Using ECMWF (ERA-Interim) Wind Data and Comparing with ISWM II Results, Journal of Oceanography, 2015; 6(23): 77-85. magiran.com/p1490371
فرشته کمیجانی، مسعود صدری نسب، وحید چگینی، سید مصطفی سیادت موسوی، "شبیه سازی امواج در جنوب دریای خزر با به کارگیری میدان باد (ECMWF (ERA-Interim و مقایسه با نتایج ISWM II"، فصلنامه اقیانوس شناسی 6، شماره 23 (1394): 77-85. magiran.com/p1490371
Fereshteh Komijani, Masoud Sadri Nasab, Vahid Chegini, Seyed Mostafa Siadat Mousavi, "Wave Simulation in South of Caspian Sea Using ECMWF (ERA-Interim) Wind Data and Comparing with ISWM II Results", Journal of Oceanography 6, no.23 (2015): 77-85. magiran.com/p1490371
فرشته کمیجانی، مسعود صدری نسب، وحید چگینی، سید مصطفی سیادت موسوی، (1394). 'شبیه سازی امواج در جنوب دریای خزر با به کارگیری میدان باد (ECMWF (ERA-Interim و مقایسه با نتایج ISWM II'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 6(23)، صص.77-85. magiran.com/p1490371
Fereshteh Komijani, Masoud Sadri Nasab, Vahid Chegini, Seyed Mostafa Siadat Mousavi, (2015). 'Wave Simulation in South of Caspian Sea Using ECMWF (ERA-Interim) Wind Data and Comparing with ISWM II Results', Journal of Oceanography, 6(23), pp.77-85. magiran.com/p1490371
فرشته کمیجانی؛ مسعود صدری نسب؛ وحید چگینی؛ سید مصطفی سیادت موسوی. "شبیه سازی امواج در جنوب دریای خزر با به کارگیری میدان باد (ECMWF (ERA-Interim و مقایسه با نتایج ISWM II". فصلنامه اقیانوس شناسی، 6 ،23 ، 1394، 77-85. magiran.com/p1490371
Fereshteh Komijani; Masoud Sadri Nasab; Vahid Chegini; Seyed Mostafa Siadat Mousavi. "Wave Simulation in South of Caspian Sea Using ECMWF (ERA-Interim) Wind Data and Comparing with ISWM II Results", Journal of Oceanography, 6, 23, 2015, 77-85. magiran.com/p1490371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال