ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید احمدی، محمدعلی لطف اللهی یقین، مجید نعمتی، (1394). بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر ضرایب شدت تنش (SIFs)، در اتصالات لوله ای نوع X سکوهای شابلونی، فصلنامه اقیانوس شناسی، 6(23)، 55-66. magiran.com/p1490373
Hamid Ahmadi, Mohammad Ali Lotfollahi, Yaghin, Majid Nemati, (2015). Effect of Geometric Parameters on the Stress Intensity Factors (SIFs) in Tubular X-joints of Jacket-type Platforms, Journal of Oceanography, 6(23), 55-66. magiran.com/p1490373
حمید احمدی، محمدعلی لطف اللهی یقین، مجید نعمتی، بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر ضرایب شدت تنش (SIFs)، در اتصالات لوله ای نوع X سکوهای شابلونی. فصلنامه اقیانوس شناسی، 1394؛ 6(23): 55-66. magiran.com/p1490373
Hamid Ahmadi, Mohammad Ali Lotfollahi, Yaghin, Majid Nemati, Effect of Geometric Parameters on the Stress Intensity Factors (SIFs) in Tubular X-joints of Jacket-type Platforms, Journal of Oceanography, 2015; 6(23): 55-66. magiran.com/p1490373
حمید احمدی، محمدعلی لطف اللهی یقین، مجید نعمتی، "بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر ضرایب شدت تنش (SIFs)، در اتصالات لوله ای نوع X سکوهای شابلونی"، فصلنامه اقیانوس شناسی 6، شماره 23 (1394): 55-66. magiran.com/p1490373
Hamid Ahmadi, Mohammad Ali Lotfollahi, Yaghin, Majid Nemati, "Effect of Geometric Parameters on the Stress Intensity Factors (SIFs) in Tubular X-joints of Jacket-type Platforms", Journal of Oceanography 6, no.23 (2015): 55-66. magiran.com/p1490373
حمید احمدی، محمدعلی لطف اللهی یقین، مجید نعمتی، (1394). 'بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر ضرایب شدت تنش (SIFs)، در اتصالات لوله ای نوع X سکوهای شابلونی'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 6(23)، صص.55-66. magiran.com/p1490373
Hamid Ahmadi, Mohammad Ali Lotfollahi, Yaghin, Majid Nemati, (2015). 'Effect of Geometric Parameters on the Stress Intensity Factors (SIFs) in Tubular X-joints of Jacket-type Platforms', Journal of Oceanography, 6(23), pp.55-66. magiran.com/p1490373
حمید احمدی؛ محمدعلی لطف اللهی یقین؛ مجید نعمتی. "بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر ضرایب شدت تنش (SIFs)، در اتصالات لوله ای نوع X سکوهای شابلونی". فصلنامه اقیانوس شناسی، 6 ،23 ، 1394، 55-66. magiran.com/p1490373
Hamid Ahmadi; Mohammad Ali Lotfollahi; Yaghin; Majid Nemati. "Effect of Geometric Parameters on the Stress Intensity Factors (SIFs) in Tubular X-joints of Jacket-type Platforms", Journal of Oceanography, 6, 23, 2015, 55-66. magiran.com/p1490373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال